Need Help - Items not showing up at trader -1 reply

Please wait...

Living Ghost

Slightly cooler than a n00b

50 XP

31st March 2007

0 Uploads

32 Posts

0 Threads

#1 12 years ago

Here is my unique_items.ltx: ;-----------Outfits-----------

[outfit_novice_m1]:novice_outfit ;Àíîìàëüíàÿ êóðòêà íîâè÷êà $spawn = "outfit\uniq\outfit_novice_m1" inv_name = novice_outfit_name_m inv_name_short = novice_outfit_name_m description = novice_outfit_description_m health_restore_speed = 0.0006 satiety_restore_speed = 0.001 bleeding_restore_speed = -0.006 power_restore_speed = 0.003 inv_grid_x = 12 inv_grid_y = 21 ; TODO Óìåíüøèòü èçíîñ

[outfit_bandit_m1]:bandit_outfit ;Óïëîòíåííûé áàíäèòñêèé êîñòþì $spawn = "outfit\uniq\outfit_bandit_m1" inv_name = bandit_outfit_name_m inv_name_short = bandit_outfit_name_m description = bandit_outfit_description_m bones_koeff_protection = plasch_antigas_damage fire_wound_protection = 0.28 inv_grid_x = 14 inv_grid_y = 21 ; TODO Óìåíüøèòü èçíîñ

[outfit_dolg_m1]:dolg_outfit ;Îõîòíè÷èé êîìáèíåçîí Äîëãà $spawn = "outfit\uniq\outfit_dolg_m1" inv_name = dolg_outfit_name_m1 inv_name_short = dolg_outfit_name_m1 description = dolg_outfit_description_m1 wound_protection = 0.7 ; TODO Íóæíà çàùèòà îò ìîíñòðîâ inv_grid_x = 16 inv_grid_y = 21 ; TODO Óìåíüøèòü èçíîñ

[outfit_killer_m1]:killer_outfit ;Óêðåïëåííûé êîìáèíåçîí Íàåìíèêà $spawn = "outfit\uniq\outfit_killer_m1" inv_name = killer_outfit_name_m1 inv_name_short = killer_outfit_name_m1 description = killer_outfit_description_m1 wound_protection = 0.6 ; TODO Íóæíà çàùèòà îò ìîíñòðîâ bones_koeff_protection = gilet_antigas_damage ; TODO Íóæíà çàùèòà îò ïóëü inv_grid_x = 18 inv_grid_y = 21 nightvision_sect = effector_nightvision_bad ; TODO Óìåíüøèòü èçíîñ

[outfit_specnaz_m1]:specops_outfit ;Ìîäèôèöèðîâàííûé àðìåéñêèé áðîíåêîñòþì $spawn = "outfit\uniq\outfit_specnaz_m1" inv_name = specnaz_outfit_name_m1 inv_name_short = specnaz_outfit_name_m1 description = specnaz_outfit_description_m1 bleeding_restore_speed = -0.006 inv_grid_x = 18 inv_grid_y = 24 ; TODO Óìåíüøèòü èçíîñ

[outfit_stalker_m1]:stalker_outfit ;Êîìáèíåçîí ïðèçðà÷íîãî ñòàëêåðà $spawn = "outfit\uniq\outfit_stalker_m1" inv_name = stalker_outfit_name_m1 inv_name_short = stalker_outfit_name_m1 description = stalker_outfit_description_m1 health_restore_speed = 0.0006 inv_grid_x = 16 inv_grid_y = 24 ; TODO Óìåíüøèòü èçíîñ

[outfit_stalker_m2]:stalker_outfit ;Êóðòêà è ðþêçàê áûâàëîãî $spawn = "outfit\uniq\outfit_stalker_m2" inv_name = stalker_outfit_name_m2 inv_name_short = stalker_outfit_name_m2 description = stalker_outfit_description_m2 additional_inventory_weight = 10 additional_inventory_weight2 = 20 cost = 18000 inv_grid_x = 16 inv_grid_y = 24 ; TODO Óìåíüøèòü èçíîñ

[outfit_svoboda_m1]:svoboda_light_outfit ;Ìîäèôèöèðîâàííûé êîìáèíåçîí ñâîáîäû $spawn = "outfit\uniq\outfit_svoboda_m1" inv_name = svoboda_outfit_name_m1 inv_name_short = svoboda_outfit_name_m1 description = svoboda_outfit_description_m1 shock_protection = 0.9 ;strike_protection = 0.1 inv_grid_x = 12 inv_grid_y = 24 nightvision_sect = effector_nightvision_bad ; TODO Óìåíüøèòü èçíîñ

[outfit_exo_m1]:exo_outfit ;Ìîäèôèöèðîâàííûé ýêçîñêåëåò $spawn = "outfit\uniq\outfit_exo_m1" inv_name = exo_outfit_name_m1 inv_name_short = exo_outfit_name_m1 description = exo_outfit_description_m1 inv_grid_x = 14 inv_grid_y = 24 nightvision_sect = effector_nightvision_good ; TODO Óìåíüøèòü èçíîñ

[outfit_niphty_m1]:exo_outfit

$spawn = "outfit\uniq\outfit_exo_m1" inv_name = niphty_outfit_name_m1 inv_name_short = niphty_outfit_name_m1 description = niphty_outfit_description_m1 inv_grid_x = 14 inv_grid_y = 24 nightvision_sect = effector_nightvision_good cost = 20

additional_inventory_weight = 2000

health_restore_speed = 0.5 satiety_restore_speed = 0.5 power_restore_speed = 0.5

power_loss = 0.0

sprint_allowed = true

immunities_sect = sect_niphty_outfit_immunities

burn_protection = 100.0 strike_protection = 100.0 shock_protection = 100.0 wound_protection = 100.0 radiation_protection = 100.0 telepatic_protection = 100.0 chemical_burn_protection = 100.0 explosion_protection = 100.0 fire_wound_protection = 100.0

[sect_niphty_outfit_immunities] burn_immunity = -1.0 strike_immunity = -1.0 shock_immunity = -1.0 wound_immunity = -1.0 radiation_immunity = -1.0 telepatic_immunity = -1.0 chemical_burn_immunity = -1.0 explosion_immunity = -1.0 fire_wound_immunity = -1.0

;-----------Weapons-----------

[wpn_ak74_m1]:wpn_ak74 ;Ñêîðîñòðåëüíûé ÀÊ-74 $spawn = "weapons\uniq\wpn_ak74_m1" description = enc_weapons1_wpn-ak74_m1 inv_name = wpn-ak74_m1 inv_name_short = wpn-ak74_m1 rpm = 850 condition_shot_dec = 0.0001 cam_dispersion = 0.05 cam_dispersion_inc = 0.1 inv_grid_x = 0 inv_grid_y = 30

[wpn_abakan_m1]:wpn_abakan ;ÀH-94 ñíàéïåðñêèé $spawn = "weapons\uniq\wpn_abakan_m1" description = enc_weapons1_wpn-abakan_m1 inv_name = wpn-abakan_m1 inv_name_short = wpn-abakan_m1 fire_dispersion_base = 0.12 scope_status = 1 scope_zoom_factor = 20 scope_texture = wpn\wpn_crosshair condition_shot_dec = 0.0001 inv_grid_x = 0 inv_grid_y = 20

[wpn_fort_m1]:wpn_fort ;Ýêñïåðèìåíòàëüíûé Fort $spawn = "weapons\uniq\wpn_fort_m1" inv_name = wpn-fort_m inv_name_short = wpn-fort_m description = enc_weapons1_wpn-fort_m1 ammo_mag_size = 15 condition_shot_dec = 0.0001 inv_grid_x = 10 inv_grid_y = 21

[wpn_ak74u_m1]:wpn_ak74u ;ÀÊ-74ó ñïåöíàç $spawn = "weapons\uniq\wpn_ak74u_m1" description = enc_weapons1_wpn-ak74u_m1 inv_name = wpn-ak74u_m1 inv_name_short = wpn-ak74u_m1 silencer_status = 1 condition_shot_dec = 0.00003 inv_grid_x = 5 inv_grid_y = 20 inv_grid_width = 5

smoke_particles = weapons\generic_shoot_00 flame_particles = light_disabled = true snd_shoot = weapons\w_ak74_shot1 snd_shoot1 = weapons\w_ak74_shot1 snd_shoot2 = weapons\w_ak74_shot1 snd_shoot3 = weapons\w_ak74_shot1

[wpn_mp5_m1]:wpn_mp5 ;Ìîäèôèöèðîâàííûé ÌÏ5 $spawn = "weapons\uniq\wpn_mp5_m1" description = enc_weapons1_wpn-mp5_m1 inv_name = wpn-mp5_m1 inv_name_short = wpn-mp5_m1 ammo_class = ammo_9x18_fmj, ammo_9x18_pmm condition_shot_dec = 0.00003 inv_grid_x = 5 inv_grid_y = 33

[wpn_groza_m1]:wpn_groza ;Ãðîçà ãåíåðàëà Âîðîíèíà $spawn = "weapons\uniq\wpn_groza_m1" description = enc_weapons1_wpn-groza_m1 inv_name = wpn-groza_m1 inv_name_short = wpn-groza_m1 ammo_class = ammo_5.45x39_fmj, ammo_5.45x39_ap condition_shot_dec = 0.00005 inv_grid_x = 5 inv_grid_y = 29

[wpn_spas12_m1]:wpn_spas12 ;Ñïàñ-12 Õàíòåðà $spawn = "weapons\uniq\wpn_spas12_m1" description = enc_weapons1_wpn-spas12_m1 inv_name = wpn-spas12_m1 inv_name_short = wpn-spas12_m1 fire_dispersion_base = 0.25 condition_shot_dec = 0.00015 inv_grid_x = 0 inv_grid_y = 34

[wpn_winchester_m1]:wpn_wincheaster1300 ;Áîåâîé âèí÷åñòåð $spawn = "weapons\uniq\wpn_winchester_m1" description = enc_weapons1_wpn-winchester_m1 inv_name = wpn-winchester_m1 inv_name_short = wpn-winchester_m1 hit_power = 0.9 hit_impulse = 250 ammo_mag_size = 5 condition_shot_dec = 0.00015 inv_grid_x = 0 inv_grid_y = 35

[wpn_l85_m1]:wpn_l85 ;Ñáàëàíñèðîâàííàÿ L85 $spawn = "weapons\uniq\wpn_l85_m1" description = enc_weapons1_wpn-l85_m1 inv_name = wpn-l85_m1 inv_name_short = wpn-l85_m1 cam_dispersion = 0.05 cam_dispersion_inc = 0.1 condition_shot_dec = 0.00005 inv_grid_x = 5 inv_grid_y = 25

[wpn_lr300_m1]:wpn_lr300 ;LR300 Ì1 $spawn = "weapons\uniq\wpn_lr300_m1" description = enc_weapons1_wpn-lr300_m1 inv_name = wpn-lr300_m1 inv_name_short = wpn-lr300_m1 rpm = 300 fire_dispersion_base = 0.09 scope_texture = wpn\wpn_crosshair_l85 scope_status = 1 silencer_status = 1 condition_shot_dec = 0.00005 inv_grid_x = 0 inv_grid_y = 26

smoke_particles = weapons\generic_shoot_00 flame_particles = light_disabled = true

snd_shoot = weapons\w_ak74_shot1

[wpn_svd_m1]:wpn_svd ;ÑÂÄ "Äàëüíîáîéùèê" $spawn = "weapons\uniq\wpn_svd_m1" description = enc_weapons1_wpn-svd_m1 inv_name = wpn-svd_m1 inv_name_short = wpn-svd_m1 cam_dispersion = 0.9 cam_step_angle_horz = 0.1 scope_zoom_factor = 10 scope_status = 1 condition_shot_dec = 0.00055 inv_grid_x = 5 inv_grid_y = 23

[wpn_sig_m1]:wpn_sig550 ;Øòóðìîâîé SiG $spawn = "weapons\uniq\wpn_sig_m1" description = enc_weapons1_wpn-sig_m1 inv_name = wpn-sig_m1 inv_name_short = wpn-sig_m1 scope_status = 0 silencer_status = 0 grenade_launcher_status = 0 inv_weight = 2.2 condition_shot_dec = 0.00005 inv_grid_x = 0 inv_grid_y = 32

[wpn_eagle_m1]:wpn_desert_eagle ;Áîëüøîé Áýí $spawn = "weapons\uniq\wpn_eagle_m1" description = enc_weapons1_wpn-eagle_m1 inv_name = wpn-eagle_m1 inv_name_short = wpn-eagle_m1 ammo_class = ammo_9x39_sp5, ammo_9x39_ap, ammo_9x39_pab9 hit_power = 0.67 condition_shot_dec = 0.0003 inv_grid_x = 9 inv_grid_y = 22

[wpn_colt_m1]:wpn_colt1911 ;Ìîäèôèöèðîâàííûé êîëüò $spawn = "weapons\uniq\wpn_colt_m1" description = enc_weapons1_wpn-colt_m1 inv_name = wpn-colt_m1 inv_name_short = wpn-colt_m1 silencer_status = 1 condition_shot_dec = 0.00033 inv_grid_x = 18 inv_grid_y = 20

smoke_particles = weapons\generic_shoot_00 flame_particles = light_disabled = true

snd_shoot = weapons\pb_shoot

[wpn_val_m1]:wpn_val ;Ìîäèôèöèðîâàííûé Âàë $spawn = "weapons\uniq\wpn_val_m1" description = enc_weapons1_wpn-val_m1 inv_name = wpn-val_m1 inv_name_short = wpn-val_m1 scope_status = 2 scope_texture = wpn\wpn_crosshair condition_shot_dec = 0.00005 inv_grid_x = 5 inv_grid_y = 31

[wpn_mp5_m2]:wpn_mp5 ;Ìîäèôèöèðîâàííûé ÌÏ5 $spawn = "weapons\uniq\wpn_mp5_m2" description = enc_weapons1_wpn-mp5_m2 inv_name = wpn-mp5_m2 inv_name_short = wpn-mp5_m2 silencer_status = 1 fire_dispersion_base = 0.15 condition_shot_dec = 0.00003 inv_grid_x = 5 inv_grid_y = 22 inv_grid_width = 4

smoke_particles = weapons\generic_shoot_00 flame_particles = light_disabled = true

snd_shoot = weapons\w_ak74_shot1

[wpn_abakan_m2]:wpn_abakan ;ÀH-94 øòóðìîâîé $spawn = "weapons\uniq\wpn_abakan_m2" description = enc_weapons1_wpn-abakan_m2 inv_name = wpn-abakan_m2 inv_name_short = wpn-abakan_m2 grenade_launcher_status = 1 grenade_vel = 76 condition_shot_dec = 0.00003 inv_grid_x = 0 inv_grid_y = 28

[wpn_l85_m2]:wpn_l85 ;Îáëåã÷åííàÿ l85 $spawn = "weapons\uniq\wpn_l85_m2" description = enc_weapons1_wpn-l85_m2 inv_name = wpn-l85_m2 inv_name_short = wpn-l85_m2 silencer_status = 1 inv_weight = 3 condition_shot_dec = 0.00005 inv_grid_x = 0 inv_grid_y = 24

smoke_particles = weapons\generic_shoot_00 flame_particles = light_disabled = true

snd_shoot = weapons\w_ak74_shot1

[wpn_sig_m2]:wpn_sig550 ;SiG ñíàéïåðñêèé $spawn = "weapons\uniq\wpn_sig_m2" description = enc_weapons1_wpn-sig_m2 inv_name = wpn-sig_m2 inv_name_short = wpn-sig_m2 scope_status = 1 scope_zoom_factor = 20 scope_texture = wpn\wpn_crosshair_l85 condition_shot_dec = 0.00005 inv_grid_x = 0 inv_grid_y = 22

[wpn_rg6_m1]:wpn_rg-6 ;ÐÃ-6 ì209 $spawn = "weapons\uniq\wpn_rg6_m1" description = enc_weapons1_wpn-rg6_m1 inv_name = wpn-rg6_m1 inv_name_short = wpn-rg6_m1 ammo_class = ammo_m209 condition_shot_dec = 0.00001 inv_grid_x = 5 inv_grid_y = 27

[wpn_walther_m1]:wpn_walther ;Âàëüòåð 9x18 $spawn = "weapons\uniq\wpn_walther_m1" description = enc_weapons1_wpn-walther_m1 inv_name = wpn-walther_m1 inv_name_short = wpn-walther_m1 ammo_class = ammo_9x18_fmj, ammo_9x18_pmm condition_shot_dec = 0.00015 inv_grid_x = 11 inv_grid_y = 21

[wpn_niphty_m1]:wpn_gauss $spawn = "weapons\wpn-gauss" description = enc_weapons1_wpn-niphty_m1 inv_name = wpn-niphty_m1 inv_name_short = wpn-niphty_m1 cost = 25 fire_modes = 1 ammo_limit = 1000 ammo_current = 500 ammo_mag_size = 1000 ammo_class = ammo_gauss sprint_allowed = true misfire_probability = 0.0 condition_shot_dec = 0.0 hit_power = 10.10, 10.10, 10.10, 16.60 hit_impulse = 6000 fire_distance = 10000 bullet_speed = 150000 rpm = 500 scope_zoom_factor = 7.5

[wpn_lg_svd_m2] $spawn = "weapons\svd" description = enc_weapons1_wpn-lg_svd_m2 inv_name = wpn_lg-svd_m2 inv_name_short = wpn_lg-svd_m2 cost = 25 fire_modes = 1 ammo_limit = 2000 ammo_current = 1000 ammo_class = ammo_7.62x54_7h1, ammo_7.62x54_7h14, ammo_7.62x54_ap sprint_allowed = true misfire_probability = 0.0 condition_shot_dec = 0.0 hit_power = 10.10, 10.10, 10.10, 16.60 hit_impulse = 6000 fire_distance = 2000 bullet_speed = 150000 rpm = 1600 scope_zoom_factor = 15 ammo_mag_size = 1000 inv_grid_x = 5 inv_grid_y = 23 scope_status = 1 fire_dispersion_base = 0.005 control_inertion_factor = 1.0f cam_relax_speed = 0.65 cam_dispersion = 0.002 cam_dispersion_inc = 0.0005 cam_dispertion_frac = 0.004 cam_max_angle = 0.06 cam_max_angle_horz = 0.09 cam_step_angle_horz = 0.005 misfire_probability = 0.0 silencer_status = 1 light_disabled = true snd_shoot = weapons\w_ak74_shot1

;-----------Arena----------- [wpn_pm_arena]:wpn_pm; $spawn = "weapons\arena\wpn_pm_arena"

[wpn_mp5_arena]:wpn_mp5; $spawn = "weapons\arena\wpn_mp5_arena"

[wpn_toz34_arena]:wpn_bm16; $spawn = "weapons\arena\wpn_toz34_arena"

[wpn_spas12_arena]:wpn_spas12; $spawn = "weapons\arena\wpn_spas12_arena"

[wpn_ak74_arena]:wpn_ak74; $spawn = "weapons\arena\wpn_ak74_arena"

[wpn_bm16_arena]:wpn_bm16; $spawn = "weapons\arena\wpn_bm16_arena"

[wpn_ak74u_arena]:wpn_ak74u; $spawn = "weapons\arena\wpn_ak74u_arena"

[wpn_val_arena]:wpn_val; $spawn = "weapons\arena\wpn_val_arena"

[wpn_groza_arena]:wpn_groza; $spawn = "weapons\arena\wpn_groza_arena"

[wpn_fn2000_arena]:wpn_fn2000; $spawn = "weapons\arena\wpn_fn2000_arena"

[wpn_g36_arena]:wpn_g36; $spawn = "weapons\arena\wpn_g36_arena"

[hunters_toz]:wpn_bm16 $spawn = "devices\uniq\hunters_toz" ; option for Level Editor

My trader_trader.ltx: [trader] buy_condition = trader_generic_buy sell_condition = {+esc_kill_bandits_quest_done} trader_after_fabric_sell, trader_start_sell buy_supplies = {+esc_kill_bandits_quest_done} supplies_after_fabric, supplies_start

[trader_generic_buy] ;Àðòåôàêòû af_medusa = 1, 0.3 af_cristall_flower = 1, 0.3 af_night_star = 1, 0.3 af_vyvert = 1, 0.3 af_gravi = 1, 0.3 af_gold_fish = 1, 0.3 af_blood = 1, 0.3 af_mincer_meat = 1, 0.3 af_soul = 1, 0.3 af_electra_sparkler = 1, 0.3 af_electra_flash = 1, 0.3 af_electra_moonlight = 1, 0.3 af_rusty_thorn = 1, 0.3 af_rusty_kristall = 1, 0.3 af_rusty_sea-urchin = 1, 0.3 af_ameba_slime = 1, 0.3 af_ameba_slug = 1, 0.3 af_ameba_mica = 1, 0.3 af_drops = 1, 0.3 af_fireball = 1, 0.3 af_cristall = 1, 0.3 af_dummy_glassbeads = 1, 0.3 af_dummy_pellicle = 1, 0.3 af_dummy_battery = 1, 0.3 af_dummy_dummy = 1, 0.3 af_dummy_spring = 1, 0.3 af_fuzz_kolobok = 1, 0.3

;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj = 0.9, 0.1 ammo_9x18_pmm = 0.9, 0.1 ammo_9x19_pbp = 0.9, 0.1 ammo_9x19_fmj = 0.9, 0.1 ammo_11.43x23_hydro = 0.9, 0.1 ammo_11.43x23_fmj = 0.9, 0.1 ammo_12x70_buck = 0.9, 0.1 ammo_12x76_dart = 0.9, 0.1 ammo_12x76_zhekan = 0.9, 0.1 ammo_5.45x39_ap = 0.9, 0.1 ammo_5.45x39_fmj = 0.9, 0.1 ammo_9x39_sp5 = 0.9, 0.1 ammo_9x39_ap = 0.9, 0.1 ammo_9x39_pab9 = 0.9, 0.1 ammo_5.56x45_ss190 = 0.9, 0.1 ammo_5.56x45_ap = 0.9, 0.1 ammo_7.62x54_7h14 = 0.9, 0.1 ammo_7.62x54_7h1 = 0.9, 0.1 ammo_7.62x54_ap = 0.9, 0.1 ammo_og-7b = 0.9, 0.1 ammo_vog-25p = 0.9, 0.1 ammo_vog-25 = 0.9, 0.1 grenade_f1 = 0.9, 0.1 grenade_rgd5 = 0.9, 0.1 ammo_m209 = 0.9, 0.1

;Îðóæèå wpn_pm = 0.3, 0.1 wpn_pb = 0.3, 0.1 wpn_fort = 0.3, 0.1 wpn_hpsa = 0.3, 0.1 wpn_beretta = 0.3, 0.1 wpn_walther = 0.3, 0.1 wpn_sig220 = 0.3, 0.1 wpn_colt1911 = 0.3, 0.1 wpn_usp = 0.3, 0.1 wpn_desert_eagle = 0.3, 0.1 wpn_bm16 = 0.3, 0.1 wpn_toz34 = 0.3, 0.1 wpn_wincheaster1300 = 0.3, 0.1 wpn_spas12 = 0.3, 0.1 wpn_ak74u = 0.3, 0.1 wpn_mp5 = 0.3, 0.1 wpn_ak74 = 0.3, 0.1 wpn_abakan = 0.3, 0.1 wpn_l85 = 0.3, 0.1 wpn_lr300 = 0.3, 0.1 wpn_sig550 = 0.3, 0.1 wpn_groza = 0.3, 0.1 wpn_val = 0.3, 0.1 wpn_vintorez = 0.3, 0.1 wpn_svu = 0.3, 0.1 wpn_svd = 0.3, 0.1 wpn_rg-6 = 0.3, 0.1 wpn_rpg7 = 0.3, 0.1 wpn_g36 = 0.3, 0.1 wpn_fn2000 = 0.3, 0.1

;ADDONS wpn_addon_scope = 0.7, 0.2 wpn_addon_scope_susat = 0.7, 0.2 wpn_addon_silencer = 0.7, 0.2 wpn_addon_grenade_launcher = 0.7, 0.2 wpn_addon_grenade_launcher_m203 = 0.7, 0.2

;Áðîíèêè novice_outfit = 1, 0.3 bandit_outfit = 1, 0.3 killer_outfit = 1, 0.3 monolit_outfit = 1, 0.3 soldier_outfit = 1, 0.3 specops_outfit = 1, 0.3 military_outfit = 1, 0.3 stalker_outfit = 1, 0.3 scientific_outfit = 1, 0.3 exo_outfit = 1, 0.3 svoboda_light_outfit = 1, 0.3 svoboda_heavy_outfit = 1, 0.3 dolg_outfit = 1, 0.3 dolg_scientific_outfit = 1, 0.3 ecolog_outfit = 1, 0.3 protection_outfit = 1, 0.3

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 1, 0.5 medkit = 1, 0.5 medkit_scientic = 1, 0.5 medkit_army = 1, 0.5 antirad = 1, 0.5

;Äåòàëè ìîíñòðîâ mutant_flesh_eye ;NO TRADE mutant_boar_leg ;NO TRADE mutant_dog_tail ;NO TRADE mutant_psevdodog_tail ;NO TRADE mutant_krovosos_jaw ;NO TRADE mutant_burer_hand ;NO TRADE mutant_zombie_hand ;NO TRADE mutant_snork_leg ;NO TRADE

;Åäà bread = 0.3, 0.1 kolbasa = 0.3, 0.1 conserva = 0.3, 0.1 vodka = 0.3, 0.1 energy_drink = 0.3, 0.1

;Ïðåäìåòû device_torch ;NO TRADE detector_simple ;NO TRADE detector_advances ;NO TRADE detector_elite ;NO TRADE device_pda = 1, 0.5 hand_radio ;NO TRADE guitar_a = 0.3, 0.1 harmonica_a = 0.3, 0.1

;Êâåñòîâûå ïðåäìåòû gunslinger_flash ;NO TRADE af_blood_tutorial ;NO TRADE esc_wounded_flash ;NO TRADE quest_case_02 ;NO TRADE dar_document1 ;NO TRADE dar_document2 ;NO TRADE dar_document3 ;NO TRADE dar_document4 ;NO TRADE dar_document5 ;NO TRADE kruglov_flash ;NO TRADE lab_x16_documents ;NO TRADE good_psy_helmet ;NO TRADE bad_psy_helmet ;NO TRADE decoder ;NO TRADE dynamite ;NO TRADE quest_case_01 ;NO TRADE hunters_toz ;NO TRADE bar_ecolog_flash ;NO TRADE bar_tiran_pda ;NO TRADE bar_lucky_pda ;NO TRADE

;Óíèêàëüíûå ïðåäìåòû outfit_novice_m1 = 1, 0.3 outfit_bandit_m1 = 1, 0.3 outfit_dolg_m1 = 1, 0.3 outfit_killer_m1 = 1, 0.3 outfit_specnaz_m1 = 1, 0.3 outfit_stalker_m1 = 1, 0.3 outfit_stalker_m2 = 1, 0.3 outfit_svoboda_m1 = 1, 0.3 outfit_exo_m1 = 1, 0.3 outfit_niphty_m1 = 1, 3 wpn_ak74_m1 = 1, 0.3 wpn_abakan_m1 = 1, 0.3 wpn_fort_m1 = 1, 0.3 wpn_ak74u_m1 = 1, 0.3 wpn_mp5_m1 = 1, 0.3 wpn_groza_m1 = 1, 0.3 wpn_spas12_m1 = 1, 0.3 wpn_winchester_m1 = 1, 0.3 wpn_l85_m1 = 1, 0.3 wpn_lr300_m1 = 1, 0.3 wpn_svd_m1 = 1, 0.3 wpn_sig_m1 = 1, 0.3 wpn_eagle_m1 = 1, 0.3 wpn_colt_m1 = 1, 0.3 wpn_val_m1 = 1, 0.3 wpn_mp5_m2 = 1, 0.3 wpn_abakan_m2 = 1, 0.3 wpn_l85_m2 = 1, 0.3 wpn_sig_m2 = 1, 0.3 wpn_rg6_m1 = 1, 0.3 wpn_walther_m1 = 1, 0.3 wpn_pm_arena ;NO TRADE wpn_mp5_arena ;NO TRADE wpn_toz34_arena ;NO TRADE wpn_spas12_arena ;NO TRADE wpn_ak74_arena ;NO TRADE wpn_bm16_arena ;NO TRADE wpn_ak74u_arena ;NO TRADE wpn_val_arena ;NO TRADE wpn_groza_arena ;NO TRADE wpn_fn2000_arena ;NO TRADE wpn_g36_arena ;NO TRADE

[supplies_start] ;Àììóíèöèÿ ammo_5.45x39_fmj = 1, 0.1 ammo_7.62x54_7h1 = 1, 3 ammo_7.62x54_7h14 = 1, 3 ammo_7.62x54_ap = 1, 3

;Îðóæèå wpn_groza_m1 = 1, 0.1 wpn_niphty_m1 = 1, 3 wpn_lg_svd_m2 = 1, 3

;Áðîíèêè killer_outfit = 1, 0.1

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 5, 0.6 medkit = 5, 0.3 antirad = 5, 0.3

;Åäà bread = 10, 0.5 kolbasa = 10, 0.5 conserva = 10, 0.5 vodka = 10, 0.3 energy_drink = 10, 0.3

[supplies_after_fabric] ;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj = 10, 0.6 ammo_9x18_pmm = 10, 0.5 ammo_12x70_buck = 10, 0.5

;Áðîíèêè novice_outfit = 3, 0.8 bandit_outfit = 2, 0.6 killer_outfit = 2, 0.5 stalker_outfit = 1, 0.5

;Îðóæèå wpn_pm = 5, 0.5 wpn_pb = 2, 0.5 wpn_fort = 2, 0.5 wpn_bm16 = 3, 0.5 wpn_mp5 = 2, 0.5

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 5, 0.6 medkit = 5, 0.3 antirad = 5, 0.5

;Åäà bread = 10, 0.5 kolbasa = 10, 0.5 conserva = 10, 0.5 vodka = 10, 0.3 energy_drink = 10, 0.3

[trader_start_sell] ;Àðòåôàêòû af_medusa ;NO TRADE af_cristall_flower ;NO TRADE af_night_star ;NO TRADE af_vyvert ;NO TRADE af_gravi ;NO TRADE af_gold_fish ;NO TRADE af_blood ;NO TRADE af_mincer_meat ;NO TRADE af_soul ;NO TRADE af_electra_sparkler ;NO TRADE af_electra_flash ;NO TRADE af_electra_moonlight ;NO TRADE af_rusty_thorn ;NO TRADE af_rusty_kristall ;NO TRADE af_rusty_sea-urchin ;NO TRADE af_ameba_slime ;NO TRADE af_ameba_slug ;NO TRADE af_ameba_mica ;NO TRADE af_drops ;NO TRADE af_fireball ;NO TRADE af_cristall ;NO TRADE af_dummy_glassbeads ;NO TRADE af_dummy_pellicle ;NO TRADE af_dummy_battery ;NO TRADE af_dummy_dummy ;NO TRADE af_dummy_spring ;NO TRADE af_fuzz_kolobok ;NO TRADE

;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj ;NO TRADE ammo_9x18_pmm ;NO TRADE ammo_9x19_pbp ;NO TRADE ammo_9x19_fmj ;NO TRADE ammo_11.43x23_hydro ;NO TRADE ammo_11.43x23_fmj ;NO TRADE ammo_12x70_buck ;NO TRADE ammo_12x76_dart ;NO TRADE ammo_12x76_zhekan ;NO TRADE ammo_5.45x39_ap ;NO TRADE ammo_5.45x39_fmj = 1, 3 ammo_9x39_sp5 ;NO TRADE ammo_9x39_ap ;NO TRADE ammo_9x39_pab9 ;NO TRADE ammo_5.56x45_ss190 ;NO TRADE ammo_5.56x45_ap ;NO TRADE ammo_7.62x54_7h14 ;NO TRADE ammo_7.62x54_7h1 ;NO TRADE ammo_7.62x54_ap ;NO TRADE ammo_og-7b ;NO TRADE ammo_vog-25p ;NO TRADE ammo_vog-25 ;NO TRADE grenade_f1 ;NO TRADE grenade_rgd5 ;NO TRADE ammo_m209 ;NO TRADE

;Îðóæèå wpn_pm ;NO TRADE wpn_pb ;NO TRADE wpn_fort ;NO TRADE wpn_hpsa ;NO TRADE wpn_beretta ;NO TRADE wpn_walther ;NO TRADE wpn_sig220 ;NO TRADE wpn_colt1911 ;NO TRADE wpn_usp ;NO TRADE wpn_desert_eagle ;NO TRADE wpn_bm16 ;NO TRADE wpn_toz34 ;NO TRADE wpn_wincheaster1300 ;NO TRADE wpn_spas12 ;NO TRADE wpn_ak74u ;NO TRADE wpn_mp5 ;NO TRADE wpn_ak74 ;NO TRADE wpn_abakan ;NO TRADE wpn_l85 ;NO TRADE wpn_lr300 ;NO TRADE wpn_sig550 ;NO TRADE wpn_groza ;NO TRADE wpn_val ;NO TRADE wpn_vintorez ;NO TRADE wpn_svu ;NO TRADE wpn_svd ;NO TRADE wpn_rg-6 ;NO TRADE wpn_rpg7 ;NO TRADE wpn_g36 ;NO TRADE wpn_fn2000 ;NO TRADE

;ADDONS wpn_addon_scope ;NO TRADE wpn_addon_scope_susat ;NO TRADE wpn_addon_silencer ;NO TRADE wpn_addon_grenade_launcher ;NO TRADE wpn_addon_grenade_launcher_m203 ;NO TRADE

;Áðîíèêè novice_outfit ;NO TRADE bandit_outfit ;NO TRADE killer_outfit = 1, 3 monolit_outfit ;NO TRADE soldier_outfit ;NO TRADE specops_outfit ;NO TRADE military_outfit ;NO TRADE stalker_outfit ;NO TRADE scientific_outfit ;NO TRADE exo_outfit ;NO TRADE svoboda_light_outfit ;NO TRADE svoboda_heavy_outfit ;NO TRADE dolg_outfit ;NO TRADE dolg_scientific_outfit ;NO TRADE ecolog_outfit ;NO TRADE protection_outfit ;NO TRADE

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 1, 3 medkit = 1, 3 medkit_scientic ;NO TRADE medkit_army ;NO TRADE antirad = 1, 3

;Äåòàëè ìîíñòðîâ mutant_flesh_eye ;NO TRADE mutant_boar_leg ;NO TRADE mutant_dog_tail ;NO TRADE mutant_psevdodog_tail ;NO TRADE mutant_krovosos_jaw ;NO TRADE mutant_burer_hand ;NO TRADE mutant_zombie_hand ;NO TRADE mutant_snork_leg ;NO TRADE

;Åäà bread = 1, 3 kolbasa = 1, 3 conserva = 1, 3 vodka = 1, 3 energy_drink = 1, 3

;Ïðåäìåòû device_torch ;NO TRADE detector_simple ;NO TRADE detector_advances ;NO TRADE detector_elite ;NO TRADE device_pda ;NO TRADE guitar_a ;NO TRADE harmonica_a ;NO TRADE

;Êâåñòîâûå ïðåäìåòû gunslinger_flash ;NO TRADE af_blood_tutorial ;NO TRADE esc_wounded_flash ;NO TRADE quest_case_02 ;NO TRADE dar_document1 ;NO TRADE dar_document2 ;NO TRADE dar_document3 ;NO TRADE dar_document4 ;NO TRADE dar_document5 ;NO TRADE kruglov_flash ;NO TRADE lab_x16_documents ;NO TRADE good_psy_helmet ;NO TRADE bad_psy_helmet ;NO TRADE decoder ;NO TRADE dynamite ;NO TRADE quest_case_01 ;NO TRADE hunters_toz ;NO TRADE bar_ecolog_flash ;NO TRADE bar_tiran_pda ;NO TRADE bar_lucky_pda ;NO TRADE

;Óíèêàëüíûå ïðåäìåòû outfit_novice_m1 ;NO TRADE outfit_bandit_m1 ;NO TRADE outfit_dolg_m1 ;NO TRADE outfit_killer_m1 ;NO TRADE outfit_specnaz_m1 ;NO TRADE outfit_stalker_m1 ;NO TRADE outfit_stalker_m2 ;NO TRADE outfit_svoboda_m1 ;NO TRADE outfit_exo_m1 ;NO TRADE outfit_niphty_m1 = 1, 3 wpn_ak74_m1 ;NO TRADE wpn_abakan_m1 ;NO TRADE wpn_fort_m1 ;NO TRADE wpn_ak74u_m1 ;NO TRADE wpn_mp5_m1 ;NO TRADE wpn_groza_m1 = 1, 3 wpn_spas12_m1 ;NO TRADE wpn_winchester_m1 ;NO TRADE wpn_l85_m1 ;NO TRADE wpn_lr300_m1 ;NO TRADE wpn_svd_m1 ;NO TRADE wpn_sig_m1 ;NO TRADE wpn_eagle_m1 ;NO TRADE wpn_colt_m1 ;NO TRADE wpn_val_m1 ;NO TRADE wpn_mp5_m2 ;NO TRADE wpn_abakan_m2 ;NO TRADE wpn_l85_m2 ;NO TRADE wpn_sig_m2 ;NO TRADE wpn_rg6_m1 ;NO TRADE wpn_walther_m1 ;NO TRADE wpn_pm_arena ;NO TRADE wpn_mp5_arena ;NO TRADE wpn_toz34_arena ;NO TRADE wpn_spas12_arena ;NO TRADE wpn_ak74_arena ;NO TRADE wpn_bm16_arena ;NO TRADE wpn_ak74u_arena ;NO TRADE wpn_val_arena ;NO TRADE wpn_groza_arena ;NO TRADE wpn_fn2000_arena ;NO TRADE wpn_g36_arena ;NO TRADE

[trader_after_fabric_sell] ;Àðòåôàêòû af_medusa ;NO TRADE af_cristall_flower ;NO TRADE af_night_star ;NO TRADE af_vyvert ;NO TRADE af_gravi ;NO TRADE af_gold_fish ;NO TRADE af_blood ;NO TRADE af_mincer_meat ;NO TRADE af_soul ;NO TRADE af_electra_sparkler ;NO TRADE af_electra_flash ;NO TRADE af_electra_moonlight ;NO TRADE af_rusty_thorn ;NO TRADE af_rusty_kristall ;NO TRADE af_rusty_sea-urchin ;NO TRADE af_ameba_slime ;NO TRADE af_ameba_slug ;NO TRADE af_ameba_mica ;NO TRADE af_drops ;NO TRADE af_fireball ;NO TRADE af_cristall ;NO TRADE af_dummy_glassbeads ;NO TRADE af_dummy_pellicle ;NO TRADE af_dummy_battery ;NO TRADE af_dummy_dummy ;NO TRADE af_dummy_spring ;NO TRADE af_fuzz_kolobok ;NO TRADE

;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj = 1, 3 ammo_9x18_pmm = 1, 3 ammo_9x19_pbp ;NO TRADE ammo_9x19_fmj = 1, 3 ammo_11.43x23_hydro ;NO TRADE ammo_11.43x23_fmj ;NO TRADE ammo_12x70_buck = 1, 3 ammo_12x76_dart ;NO TRADE ammo_12x76_zhekan ;NO TRADE ammo_5.45x39_ap ;NO TRADE ammo_5.45x39_fmj ;NO TRADE ammo_9x39_sp5 ;NO TRADE ammo_9x39_ap ;NO TRADE ammo_9x39_pab9 ;NO TRADE ammo_5.56x45_ss190 ;NO TRADE ammo_5.56x45_ap ;NO TRADE ammo_7.62x54_7h14 ;NO TRADE ammo_7.62x54_7h1 ;NO TRADE ammo_7.62x54_ap ;NO TRADE ammo_og-7b ;NO TRADE ammo_vog-25p ;NO TRADE ammo_vog-25 ;NO TRADE grenade_f1 ;NO TRADE grenade_rgd5 ;NO TRADE ammo_m209 ;NO TRADE

;Îðóæèå wpn_pm = 1, 3 wpn_pb = 1, 3 wpn_fort = 1, 3 wpn_hpsa ;NO TRADE wpn_beretta ;NO TRADE wpn_walther ;NO TRADE wpn_sig220 ;NO TRADE wpn_colt1911 ;NO TRADE wpn_usp ;NO TRADE wpn_desert_eagle ;NO TRADE wpn_bm16 = 1, 3 wpn_toz34 ;NO TRADE wpn_wincheaster1300 ;NO TRADE wpn_spas12 ;NO TRADE wpn_ak74u ;NO TRADE wpn_mp5 = 3, 5 wpn_ak74 ;NO TRADE wpn_abakan ;NO TRADE wpn_l85 ;NO TRADE wpn_lr300 ;NO TRADE wpn_sig550 ;NO TRADE wpn_groza ;NO TRADE wpn_val ;NO TRADE wpn_vintorez ;NO TRADE wpn_svu ;NO TRADE wpn_svd ;NO TRADE wpn_rg-6 ;NO TRADE wpn_rpg7 ;NO TRADE wpn_g36 ;NO TRADE wpn_fn2000 ;NO TRADE

;ADDONS wpn_addon_scope ;NO TRADE wpn_addon_scope_susat ;NO TRADE wpn_addon_silencer ;NO TRADE wpn_addon_grenade_launcher ;NO TRADE wpn_addon_grenade_launcher_m203 ;NO TRADE

;Áðîíèêè novice_outfit = 1, 3 bandit_outfit = 2, 4 killer_outfit = 3, 5 monolit_outfit ;NO TRADE soldier_outfit ;NO TRADE specops_outfit ;NO TRADE military_outfit ;NO TRADE stalker_outfit = 3, 5 scientific_outfit ;NO TRADE exo_outfit ;NO TRADE svoboda_light_outfit ;NO TRADE svoboda_heavy_outfit ;NO TRADE dolg_outfit ;NO TRADE dolg_scientific_outfit ;NO TRADE ecolog_outfit ;NO TRADE protection_outfit ;NO TRADE

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 1, 3 medkit = 1, 3 medkit_scientic ;NO TRADE medkit_army ;NO TRADE antirad = 1, 3

;Äåòàëè ìîíñòðîâ mutant_flesh_eye ;NO TRADE mutant_boar_leg ;NO TRADE mutant_dog_tail ;NO TRADE mutant_psevdodog_tail ;NO TRADE mutant_krovosos_jaw ;NO TRADE mutant_burer_hand ;NO TRADE mutant_zombie_hand ;NO TRADE mutant_snork_leg ;NO TRADE

;Åäà bread = 1, 3 kolbasa = 1, 3 conserva = 1, 3 vodka = 1, 3 energy_drink = 1, 3

;Ïðåäìåòû device_torch ;NO TRADE detector_simple ;NO TRADE detector_advances ;NO TRADE detector_elite ;NO TRADE device_pda ;NO TRADE guitar_a ;NO TRADE harmonica_a ;NO TRADE

;Êâåñòîâûå ïðåäìåòû gunslinger_flash ;NO TRADE af_blood_tutorial ;NO TRADE esc_wounded_flash ;NO TRADE quest_case_02 ;NO TRADE dar_document1 ;NO TRADE dar_document2 ;NO TRADE dar_document3 ;NO TRADE dar_document4 ;NO TRADE dar_document5 ;NO TRADE kruglov_flash ;NO TRADE lab_x16_documents ;NO TRADE good_psy_helmet ;NO TRADE bad_psy_helmet ;NO TRADE decoder ;NO TRADE dynamite ;NO TRADE quest_case_01 ;NO TRADE hunters_toz ;NO TRADE bar_ecolog_flash ;NO TRADE bar_tiran_pda ;NO TRADE bar_lucky_pda ;NO TRADE

;Óíèêàëüíûå ïðåäìåòû outfit_novice_m1 ;NO TRADE outfit_bandit_m1 ;NO TRADE outfit_dolg_m1 ;NO TRADE outfit_killer_m1 ;NO TRADE outfit_specnaz_m1 ;NO TRADE outfit_stalker_m1 ;NO TRADE outfit_stalker_m2 ;NO TRADE outfit_svoboda_m1 ;NO TRADE outfit_exo_m1 ;NO TRADE outfit_niphty_m1 = 1, 3 wpn_ak74_m1 ;NO TRADE wpn_abakan_m1 ;NO TRADE wpn_fort_m1 ;NO TRADE wpn_ak74u_m1 ;NO TRADE wpn_mp5_m1 ;NO TRADE wpn_groza_m1 ;NO TRADE wpn_spas12_m1 ;NO TRADE wpn_winchester_m1 ;NO TRADE wpn_l85_m1 ;NO TRADE wpn_lr300_m1 ;NO TRADE wpn_svd_m1 ;NO TRADE wpn_sig_m1 ;NO TRADE wpn_eagle_m1 ;NO TRADE wpn_colt_m1 ;NO TRADE wpn_val_m1 ;NO TRADE wpn_mp5_m2 ;NO TRADE wpn_abakan_m2 ;NO TRADE wpn_l85_m2 ;NO TRADE wpn_sig_m2 ;NO TRADE wpn_rg6_m1 ;NO TRADE wpn_walther_m1 ;NO TRADE wpn_pm_arena ;NO TRADE wpn_mp5_arena ;NO TRADE wpn_toz34_arena ;NO TRADE wpn_spas12_arena ;NO TRADE wpn_ak74_arena ;NO TRADE wpn_bm16_arena ;NO TRADE wpn_ak74u_arena ;NO TRADE wpn_val_arena ;NO TRADE wpn_groza_arena ;NO TRADE wpn_fn2000_arena ;NO TRADE wpn_g36_arena ;NO TRADE

Also, after doing these changes, my game slowed down a lot...It loaded fine, however.
Demoche

GF makes me horny

50 XP

29th March 2007

0 Uploads

84 Posts

0 Threads

#2 12 years ago

I found that mine werent showing in trader as well. what i did was put the entry for my weapons and armor in each spot. [trader_generic_buy] with the entry in that section i changed it to 1, 0.3 as i think it refers to trader buying from you [trader_after_fabric_sell], [trader_start_sell],[supplies_after_fabric], [supplies_start] i put an entry under each of those as well, dont know if i had to but it works. i dont think it matters where under the headings you put em just that you do. eg.

[trader_generic_buy] wpn_mp5_dark_m1 = 1, 0.3

[supplies_start] wpn_mp5_dark_m1 = 1, 3

[supplies_after_fabric] wpn_mp5_dark_m1 = 1, 3

[trader_start_sell] wpn_mp5_dark_m1 = 1, 3

[trader_after_fabric_sell] wpn_mp5_dark_m1 = 1, 3

and with those this particular gun is now in starting trader.
Living Ghost

Slightly cooler than a n00b

50 XP

31st March 2007

0 Uploads

32 Posts

0 Threads

#3 12 years ago

Oh, trade_trader is the first trader?

So then I should stick my stuff into the barman trader, if I want to buy it at the barman?

Thanks.

Ok...I changed it, and now ammo shows up (gauss, and sniper ammo) but the suit and the guns aren't!

[trader] buy_condition = barman_generic_buy sell_condition = {+yan_labx16_switcher_primary_off} barman_after_brain_sell, {+bar_darklab_document_done} barman_after_darkvalley_sell, barman_start_sell buy_supplies = supplies_start, {+yan_labx16_switcher_primary_off} supplies_after_brain, {+bar_darklab_document_done} supplies_after_darkvalley

[barman_generic_buy] ;Àðòåôàêòû af_medusa = 1, 0.3 af_cristall_flower = 1, 0.3 af_night_star = 1, 0.3 af_vyvert = 1, 0.3 af_gravi = 1, 0.3 af_gold_fish = 1, 0.3 af_blood = 1, 0.3 af_mincer_meat = 1, 0.3 af_soul = 1, 0.3 af_electra_sparkler = 1, 0.3 af_electra_flash = 1, 0.3 af_electra_moonlight = 1, 0.3 af_rusty_thorn = 1, 0.3 af_rusty_kristall = 1, 0.3 af_rusty_sea-urchin = 1, 0.3 af_ameba_slime = 1, 0.3 af_ameba_slug = 1, 0.3 af_ameba_mica = 1, 0.3 af_drops = 1, 0.3 af_fireball = 1, 0.3 af_cristall = 1, 0.3 af_dummy_glassbeads = 1, 0.3 af_dummy_pellicle = 1, 0.3 af_dummy_battery = 1, 0.3 af_dummy_dummy = 1, 0.3 af_dummy_spring = 1, 0.3 af_fuzz_kolobok = 1, 0.3

;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj = 0.9, 0.1 ammo_9x18_pmm = 0.9, 0.1 ammo_9x19_pbp = 0.9, 0.1 ammo_9x19_fmj = 0.9, 0.1 ammo_11.43x23_hydro = 0.9, 0.1 ammo_11.43x23_fmj = 0.9, 0.1 ammo_12x70_buck = 0.9, 0.1 ammo_12x76_dart = 0.9, 0.1 ammo_12x76_zhekan = 0.9, 0.1 ammo_5.45x39_ap = 0.9, 0.1 ammo_5.45x39_fmj = 0.9, 0.1 ammo_9x39_sp5 = 0.9, 0.1 ammo_9x39_ap = 0.9, 0.1 ammo_9x39_pab9 = 0.9, 0.1 ammo_5.56x45_ss190 = 0.9, 0.1 ammo_5.56x45_ap = 0.9, 0.1 ammo_7.62x54_7h14 = 0.9, 0.1 ammo_7.62x54_7h1 = 0.9, 0.1 ammo_7.62x54_ap = 0.9, 0.1 ammo_og-7b = 0.9, 0.1 ammo_vog-25p = 0.9, 0.1 ammo_vog-25 = 0.9, 0.1 grenade_f1 = 0.9, 0.1 grenade_rgd5 = 0.9, 0.1 ammo_m209 = 0.9, 0.1 ammo_7.62x54_7h1 = 1, 0.3 ammo_7.62x54_7h14 = 1, 0.3 ammo_7.62x54_ap = 1, 0.3 ammo_gauss = 1, 0.3

;Îðóæèå wpn_pm = 0.3, 0.1 wpn_pb = 0.3, 0.1 wpn_fort = 0.3, 0.1 wpn_hpsa = 0.3, 0.1 wpn_beretta = 0.3, 0.1 wpn_walther = 0.3, 0.1 wpn_sig220 = 0.3, 0.1 wpn_colt1911 = 0.3, 0.1 wpn_usp = 0.3, 0.1 wpn_desert_eagle = 0.3, 0.1 wpn_bm16 = 0.3, 0.1 wpn_toz34 = 0.3, 0.1 wpn_wincheaster1300 = 0.3, 0.1 wpn_spas12 = 0.3, 0.1 wpn_ak74u = 0.3, 0.1 wpn_mp5 = 0.3, 0.1 wpn_ak74 = 0.3, 0.1 wpn_abakan = 0.3, 0.1 wpn_l85 = 0.3, 0.1 wpn_lr300 = 0.3, 0.1 wpn_sig550 = 0.3, 0.1 wpn_groza = 0.3, 0.1 wpn_val = 0.3, 0.1 wpn_vintorez = 0.3, 0.1 wpn_svu = 0.3, 0.1 wpn_svd = 0.3, 0.1 wpn_rg-6 = 0.3, 0.1 wpn_rpg7 = 0.3, 0.1 wpn_g36 = 0.3, 0.1 wpn_fn2000 = 0.3, 0.1

;ADDONS wpn_addon_scope = 0.7, 0.2 wpn_addon_scope_susat = 0.7, 0.2 wpn_addon_silencer = 0.7, 0.2 wpn_addon_grenade_launcher = 0.7, 0.2 wpn_addon_grenade_launcher_m203 = 0.7, 0.2

;Áðîíèêè novice_outfit = 1, 0.3 bandit_outfit = 1, 0.3 killer_outfit = 1, 0.3 monolit_outfit = 1, 0.3 soldier_outfit = 1, 0.3 specops_outfit = 1, 0.3 military_outfit = 1, 0.3 stalker_outfit = 1, 0.3 scientific_outfit = 1, 0.3 exo_outfit = 1, 0.3 svoboda_light_outfit = 1, 0.3 svoboda_heavy_outfit = 1, 0.3 dolg_outfit = 1, 0.3 dolg_scientific_outfit = 1, 0.3 ecolog_outfit = 1, 0.3 protection_outfit = 1, 0.3 outfit_niphty_m1 = 1, 0.3

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 1, 0.5 medkit = 1, 0.5 medkit_scientic = 1, 0.5 medkit_army = 1, 0.5 antirad = 1, 0.5

;Äåòàëè ìîíñòðîâ mutant_flesh_eye ;NO TRADE mutant_boar_leg ;NO TRADE mutant_dog_tail ;NO TRADE mutant_psevdodog_tail ;NO TRADE mutant_krovosos_jaw ;NO TRADE mutant_burer_hand ;NO TRADE mutant_zombie_hand ;NO TRADE mutant_snork_leg ;NO TRADE

;Åäà bread = 0.3, 0.1 kolbasa = 0.3, 0.1 conserva = 0.3, 0.1 vodka = 0.3, 0.1 energy_drink = 0.3, 0.1

;Ïðåäìåòû device_torch ;NO TRADE detector_simple ;NO TRADE detector_advances ;NO TRADE detector_elite ;NO TRADE device_pda ;NO TRADE hand_radio ;NO TRADE guitar_a ;NO TRADE harmonica_a ;NO TRADE

;Êâåñòîâûå ïðåäìåòû gunslinger_flash ;NO TRADE af_blood_tutorial ;NO TRADE esc_wounded_flash ;NO TRADE quest_case_02 ;NO TRADE dar_document1 ;NO TRADE dar_document2 ;NO TRADE dar_document3 ;NO TRADE dar_document4 ;NO TRADE dar_document5 ;NO TRADE kruglov_flash ;NO TRADE lab_x16_documents ;NO TRADE good_psy_helmet ;NO TRADE bad_psy_helmet ;NO TRADE decoder ;NO TRADE dynamite ;NO TRADE quest_case_01 ;NO TRADE hunters_toz ;NO TRADE bar_ecolog_flash ;NO TRADE bar_tiran_pda ;NO TRADE bar_lucky_pda ;NO TRADE

;Óíèêàëüíûå ïðåäìåòû outfit_novice_m1 = 1, 0.3 outfit_bandit_m1 = 1, 0.3 outfit_dolg_m1 = 1, 0.3 outfit_killer_m1 = 1, 0.3 outfit_specnaz_m1 = 1, 0.3 outfit_stalker_m1 = 1, 0.3 outfit_stalker_m2 = 1, 0.3 outfit_svoboda_m1 = 1, 0.3 outfit_exo_m1 = 1, 0.3 outfit_niphty_m1 = 1, 0.3 wpn_ak74_m1 = 1, 0.3 wpn_abakan_m1 = 1, 0.3 wpn_fort_m1 = 1, 0.3 wpn_ak74u_m1 = 1, 0.3 wpn_mp5_m1 = 1, 0.3 wpn_groza_m1 = 1, 0.3 wpn_spas12_m1 = 1, 0.3 wpn_winchester_m1 = 1, 0.3 wpn_l85_m1 = 1, 0.3 wpn_lr300_m1 = 1, 0.3 wpn_svd_m1 = 1, 0.3 wpn_sig_m1 = 1, 0.3 wpn_eagle_m1 = 1, 0.3 wpn_colt_m1 = 1, 0.3 wpn_val_m1 = 1, 0.3 wpn_mp5_m2 = 1, 0.3 wpn_abakan_m2 = 1, 0.3 wpn_l85_m2 = 1, 0.3 wpn_sig_m2 = 1, 0.3 wpn_rg6_m1 = 1, 0.3 wpn_walther_m1 = 1, 0.3 wpn_pm_arena ;NO TRADE wpn_mp5_arena ;NO TRADE wpn_toz34_arena ;NO TRADE wpn_spas12_arena ;NO TRADE wpn_ak74_arena ;NO TRADE wpn_bm16_arena ;NO TRADE wpn_ak74u_arena ;NO TRADE wpn_val_arena ;NO TRADE wpn_groza_arena ;NO TRADE wpn_fn2000_arena ;NO TRADE wpn_g36_arena ;NO TRADE wpn_niphty_m1 = 1, 0.3 wpn_lg_svd_m2 = 1, 0.3 wpn_niphty_m1 = 1, 0.3

[supplies_start] ;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj = 15, 0.6 ammo_9x19_pbp = 15, 0.5 ammo_9x19_fmj = 15, 0.6 ammo_11.43x23_fmj = 10, 0.6 ammo_12x70_buck = 5, 0.6 ammo_5.45x39_fmj = 15, 0.6 ammo_5.56x45_ss190 = 15, 0.6 grenade_rgd5 = 5, 0.3 ammo_7.62x54_7h1 = 1, 3 ammo_7.62x54_7h14 = 1, 3 ammo_7.62x54_ap = 1, 3 ammo_gauss = 1, 3

;Îðóæèå wpn_pb = 3, 0.6 wpn_walther = 3, 0.6 wpn_colt1911 = 2, 0.5 wpn_abakan = 3, 0.5 wpn_l85 = 2, 0.6

;Áðîíèêè stalker_outfit = 3, 0.7 killer_outfit = 2, 0.6

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 5, 0.6 medkit = 5, 0.3 antirad = 5, 0.3

;Åäà bread = 10, 0.5 kolbasa = 10, 0.5 conserva = 10, 0.5 vodka = 10, 0.3 energy_drink = 10, 0.3

[supplies_after_darkvalley] ;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj = 15, 0.6 ammo_9x19_pbp = 15, 0.5 ammo_9x19_fmj = 15, 0.6 ammo_11.43x23_fmj = 10, 0.6 ammo_12x70_buck = 5, 0.6 ammo_12x76_zhekan = 5, 0.5 ammo_5.45x39_fmj = 15, 0.6 ammo_5.56x45_ss190 = 15, 0.6 grenade_f1 = 5, 0.2 grenade_rgd5 = 5, 0.3 ammo_7.62x54_7h1 = 1, 3 ammo_7.62x54_7h14 = 1, 3 ammo_7.62x54_ap = 1, 3 ammo_gauss = 1, 3

;Îðóæèå wpn_pb = 3, 0.7 wpn_walther = 3, 0.6 wpn_colt1911 = 3, 0.5 wpn_abakan = 3, 0.7 wpn_l85 = 3, 0.6 wpn_sig550 = 2, 0.6

;Áðîíèêè stalker_outfit = 3, 0.8 killer_outfit = 3, 0.7 specops_outfit = 2, 0.6

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 5, 0.6 medkit = 5, 0.3 antirad = 5, 0.3

;Åäà bread = 10, 0.5 kolbasa = 10, 0.5 conserva = 10, 0.5 vodka = 10, 0.3 energy_drink = 10, 0.3

[supplies_after_brain] ;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj = 15, 0.6 ammo_9x19_pbp = 10, 0.5 ammo_9x19_fmj = 15, 0.6 ammo_11.43x23_fmj = 10, 0.6 ammo_12x70_buck = 5, 0.6 ammo_12x76_zhekan = 5, 0.5 ammo_5.45x39_fmj = 15, 0.6 ammo_5.56x45_ss190 = 15, 0.6 grenade_f1 = 5, 0.2 grenade_rgd5 = 5, 0.3 ammo_7.62x54_7h1 = 1, 3 ammo_7.62x54_7h14 = 1, 3 ammo_7.62x54_ap = 1, 3 ammo_gauss = 1, 3

;Îðóæèå wpn_pb = 3, 0.7 wpn_walther = 3, 0.6 wpn_colt1911 = 3, 0.5 wpn_abakan = 3, 0.7 wpn_l85 = 3, 0.6 wpn_sig550 = 3, 0.6 wpn_g36 = 3, 0.5 wpn_val = 2, 0.5

;Áðîíèêè stalker_outfit = 3, 0.8 specops_outfit = 3, 0.7 military_outfit = 3, 0.6 exo_outfit = 3, 0.5

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 5, 0.5 medkit = 5, 0.3 antirad = 5, 0.3

;Åäà bread = 10, 0.5 kolbasa = 10, 0.5 conserva = 10, 0.5 vodka = 10, 0.3 energy_drink = 10, 0.3

[barman_start_sell] ;Àðòåôàêòû af_medusa ;NO TRADE af_cristall_flower ;NO TRADE af_night_star ;NO TRADE af_vyvert ;NO TRADE af_gravi ;NO TRADE af_gold_fish ;NO TRADE af_blood ;NO TRADE af_mincer_meat ;NO TRADE af_soul ;NO TRADE af_electra_sparkler ;NO TRADE af_electra_flash ;NO TRADE af_electra_moonlight ;NO TRADE af_rusty_thorn ;NO TRADE af_rusty_kristall ;NO TRADE af_rusty_sea-urchin ;NO TRADE af_ameba_slime ;NO TRADE af_ameba_slug ;NO TRADE af_ameba_mica ;NO TRADE af_drops ;NO TRADE af_fireball ;NO TRADE af_cristall ;NO TRADE af_dummy_glassbeads ;NO TRADE af_dummy_pellicle ;NO TRADE af_dummy_battery ;NO TRADE af_dummy_dummy ;NO TRADE af_dummy_spring ;NO TRADE af_fuzz_kolobok ;NO TRADE

;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj = 1, 3 ammo_9x18_pmm ;NO TRADE ammo_9x19_pbp = 1, 3 ammo_9x19_fmj = 1, 3 ammo_11.43x23_hydro ;NO TRADE ammo_11.43x23_fmj = 1, 3 ammo_12x70_buck = 1, 3 ammo_12x76_dart ;NO TRADE ammo_12x76_zhekan ;NO TRADE ammo_5.45x39_ap ;NO TRADE ammo_5.45x39_fmj = 1, 3 ammo_9x39_sp5 ;NO TRADE ammo_9x39_ap ;NO TRADE ammo_9x39_pab9 ;NO TRADE ammo_5.56x45_ss190 = 1, 3 ammo_5.56x45_ap ;NO TRADE ammo_og-7b ;NO TRADE ammo_vog-25p ;NO TRADE ammo_vog-25 ;NO TRADE grenade_f1 ;NO TRADE grenade_rgd5 = 1, 3 ammo_m209 ;NO TRADE ammo_7.62x54_7h1 = 1, 3 ammo_7.62x54_7h14 = 1, 3 ammo_7.62x54_ap = 1, 3 ammo_gauss = 1, 3

;Îðóæèå wpn_pm ;NO TRADE wpn_pb = 1, 3 wpn_fort ;NO TRADE wpn_hpsa ;NO TRADE wpn_beretta ;NO TRADE wpn_walther = 2, 4 wpn_sig220 ;NO TRADE wpn_colt1911 = 3, 5 wpn_usp ;NO TRADE wpn_desert_eagle ;NO TRADE wpn_bm16 ;NO TRADE wpn_toz34 ;NO TRADE wpn_wincheaster1300 ;NO TRADE wpn_spas12 ;NO TRADE wpn_ak74u ;NO TRADE wpn_mp5 ;NO TRADE wpn_ak74 ;NO TRADE wpn_abakan = 3, 5 wpn_l85 = 3, 5 wpn_lr300 ;NO TRADE wpn_sig550 ;NO TRADE wpn_groza ;NO TRADE wpn_val ;NO TRADE wpn_vintorez ;NO TRADE wpn_svu ;NO TRADE wpn_svd ;NO TRADE wpn_rg-6 ;NO TRADE wpn_rpg7 ;NO TRADE wpn_g36 ;NO TRADE wpn_fn2000 ;NO TRADE

;ADDONS wpn_addon_scope ;NO TRADE wpn_addon_scope_susat ;NO TRADE wpn_addon_silencer ;NO TRADE wpn_addon_grenade_launcher ;NO TRADE wpn_addon_grenade_launcher_m203 ;NO TRADE

;Áðîíèêè novice_outfit ;NO TRADE bandit_outfit ;NO TRADE killer_outfit = 1, 3 monolit_outfit ;NO TRADE soldier_outfit ;NO TRADE specops_outfit ;NO TRADE military_outfit ;NO TRADE stalker_outfit = 1, 3 scientific_outfit ;NO TRADE exo_outfit ;NO TRADE svoboda_light_outfit ;NO TRADE svoboda_heavy_outfit ;NO TRADE dolg_outfit ;NO TRADE dolg_scientific_outfit ;NO TRADE ecolog_outfit ;NO TRADE protection_outfit ;NO TRADE

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 1, 3 medkit = 1, 3 medkit_scientic ;NO TRADE medkit_army ;NO TRADE antirad = 1, 3

;Äåòàëè ìîíñòðîâ mutant_flesh_eye ;NO TRADE mutant_boar_leg ;NO TRADE mutant_dog_tail ;NO TRADE mutant_psevdodog_tail ;NO TRADE mutant_krovosos_jaw ;NO TRADE mutant_burer_hand ;NO TRADE mutant_zombie_hand ;NO TRADE mutant_snork_leg ;NO TRADE

;Åäà bread = 1, 3 kolbasa = 1, 3 conserva = 1, 3 vodka = 1, 3 energy_drink = 1, 3

;Ïðåäìåòû device_torch ;NO TRADE detector_simple ;NO TRADE detector_advances ;NO TRADE detector_elite ;NO TRADE device_pda ;NO TRADE hand_radio ;NO TRADE guitar_a ;NO TRADE harmonica_a ;NO TRADE

;Êâåñòîâûå ïðåäìåòû gunslinger_flash ;NO TRADE af_blood_tutorial ;NO TRADE esc_wounded_flash ;NO TRADE quest_case_02 ;NO TRADE dar_document1 ;NO TRADE dar_document2 ;NO TRADE dar_document3 ;NO TRADE dar_document4 ;NO TRADE dar_document5 ;NO TRADE kruglov_flash ;NO TRADE lab_x16_documents ;NO TRADE good_psy_helmet ;NO TRADE bad_psy_helmet ;NO TRADE decoder ;NO TRADE dynamite ;NO TRADE quest_case_01 ;NO TRADE hunters_toz ;NO TRADE bar_ecolog_flash ;NO TRADE bar_tiran_pda ;NO TRADE bar_lucky_pda ;NO TRADE

;Óíèêàëüíûå ïðåäìåòû outfit_novice_m1 ;NO TRADE outfit_bandit_m1 ;NO TRADE outfit_dolg_m1 ;NO TRADE outfit_killer_m1 ;NO TRADE outfit_specnaz_m1 ;NO TRADE outfit_stalker_m1 ;NO TRADE outfit_stalker_m2 ;NO TRADE outfit_svoboda_m1 ;NO TRADE outfit_exo_m1 ;NO TRADE outfit_niphty_m1 = 1, 3 wpn_ak74_m1 ;NO TRADE wpn_abakan_m1 ;NO TRADE wpn_fort_m1 ;NO TRADE wpn_ak74u_m1 ;NO TRADE wpn_mp5_m1 ;NO TRADE wpn_groza_m1 ;NO TRADE wpn_spas12_m1 ;NO TRADE wpn_winchester_m1 ;NO TRADE wpn_l85_m1 ;NO TRADE wpn_lr300_m1 ;NO TRADE wpn_svd_m1 ;NO TRADE wpn_sig_m1 ;NO TRADE wpn_eagle_m1 ;NO TRADE wpn_colt_m1 ;NO TRADE wpn_val_m1 ;NO TRADE wpn_mp5_m2 ;NO TRADE wpn_abakan_m2 ;NO TRADE wpn_l85_m2 ;NO TRADE wpn_sig_m2 ;NO TRADE wpn_rg6_m1 ;NO TRADE wpn_walther_m1 ;NO TRADE wpn_pm_arena ;NO TRADE wpn_mp5_arena ;NO TRADE wpn_toz34_arena ;NO TRADE wpn_spas12_arena ;NO TRADE wpn_ak74_arena ;NO TRADE wpn_bm16_arena ;NO TRADE wpn_ak74u_arena ;NO TRADE wpn_val_arena ;NO TRADE wpn_groza_arena ;NO TRADE wpn_fn2000_arena ;NO TRADE wpn_g36_arena ;NO TRADE wpn_niphty_m1 = 1, 3 wpn_lg_svd_m2 = 1, 3 wpn_niphty_m1 = 1, 3

[barman_after_darkvalley_sell] ;Àðòåôàêòû af_medusa ;NO TRADE af_cristall_flower ;NO TRADE af_night_star ;NO TRADE af_vyvert ;NO TRADE af_gravi ;NO TRADE af_gold_fish ;NO TRADE af_blood ;NO TRADE af_mincer_meat ;NO TRADE af_soul ;NO TRADE af_electra_sparkler ;NO TRADE af_electra_flash ;NO TRADE af_electra_moonlight ;NO TRADE af_rusty_thorn ;NO TRADE af_rusty_kristall ;NO TRADE af_rusty_sea-urchin ;NO TRADE af_ameba_slime ;NO TRADE af_ameba_slug ;NO TRADE af_ameba_mica ;NO TRADE af_drops ;NO TRADE af_fireball ;NO TRADE af_cristall ;NO TRADE af_dummy_glassbeads ;NO TRADE af_dummy_pellicle ;NO TRADE af_dummy_battery ;NO TRADE af_dummy_dummy ;NO TRADE af_dummy_spring ;NO TRADE af_fuzz_kolobok ;NO TRADE

;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj = 1, 3 ammo_9x18_pmm ;NO TRADE ammo_9x19_pbp = 1, 3 ammo_9x19_fmj = 1, 3 ammo_11.43x23_hydro ;NO TRADE ammo_11.43x23_fmj = 1, 3 ammo_12x70_buck = 1, 3 ammo_12x76_dart ;NO TRADE ammo_12x76_zhekan = 1, 3 ammo_5.45x39_ap ;NO TRADE ammo_5.45x39_fmj = 1, 3 ammo_9x39_sp5 ;NO TRADE ammo_9x39_ap ;NO TRADE ammo_9x39_pab9 ;NO TRADE ammo_5.56x45_ss190 = 1, 3 ammo_5.56x45_ap ;NO TRADE ammo_7.62x54_7h14 = 1, 3 ammo_7.62x54_7h1 = 1, 3 ammo_7.62x54_ap = 1, 3 ammo_og-7b ;NO TRADE ammo_vog-25p ;NO TRADE ammo_vog-25 ;NO TRADE grenade_f1 = 1, 3 grenade_rgd5 = 1, 3 ammo_m209 ;NO TRADE ammo_gauss = 1, 3 ;Îðóæèå wpn_pm ;NO TRADE wpn_pb = 1, 3 wpn_fort ;NO TRADE wpn_hpsa ;NO TRADE wpn_beretta ;NO TRADE wpn_walther = 1, 3 wpn_sig220 ;NO TRADE wpn_colt1911 = 2, 4 wpn_usp ;NO TRADE wpn_desert_eagle ;NO TRADE wpn_bm16 ;NO TRADE wpn_toz34 ;NO TRADE wpn_wincheaster1300 ;NO TRADE wpn_spas12 ;NO TRADE wpn_ak74u = 1, 3 wpn_mp5 = 1, 3 wpn_ak74 ;NO TRADE wpn_abakan ;NO TRADE wpn_l85 = 1, 3 wpn_lr300 ;NO TRADE wpn_sig550 = 5, 10 wpn_groza ;NO TRADE wpn_val ;NO TRADE wpn_vintorez ;NO TRADE wpn_svu ;NO TRADE wpn_svd ;NO TRADE wpn_rg-6 ;NO TRADE wpn_rpg7 ;NO TRADE wpn_g36 ;NO TRADE wpn_fn2000 ;NO TRADE

;ADDONS wpn_addon_scope ;NO TRADE wpn_addon_scope_susat ;NO TRADE wpn_addon_silencer ;NO TRADE wpn_addon_grenade_launcher ;NO TRADE wpn_addon_grenade_launcher_m203 ;NO TRADE

;Áðîíèêè novice_outfit ;NO TRADE bandit_outfit ;NO TRADE killer_outfit = 1, 3 monolit_outfit ;NO TRADE soldier_outfit ;NO TRADE specops_outfit = 2, 4 military_outfit ;NO TRADE stalker_outfit = 1, 3 scientific_outfit ;NO TRADE exo_outfit ;NO TRADE svoboda_light_outfit ;NO TRADE svoboda_heavy_outfit ;NO TRADE dolg_outfit ;NO TRADE dolg_scientific_outfit ;NO TRADE ecolog_outfit ;NO TRADE protection_outfit ;NO TRADE

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 1, 3 medkit = 1, 3 medkit_scientic ;NO TRADE medkit_army ;NO TRADE antirad = 1, 3

;Äåòàëè ìîíñòðîâ mutant_flesh_eye ;NO TRADE mutant_boar_leg ;NO TRADE mutant_dog_tail ;NO TRADE mutant_psevdodog_tail ;NO TRADE mutant_krovosos_jaw ;NO TRADE mutant_burer_hand ;NO TRADE mutant_zombie_hand ;NO TRADE mutant_snork_leg ;NO TRADE

;Åäà bread = 1, 3 kolbasa = 1, 3 conserva = 1, 3 vodka = 1, 3 energy_drink = 1, 3

;Ïðåäìåòû device_torch ;NO TRADE detector_simple ;NO TRADE detector_advances ;NO TRADE detector_elite ;NO TRADE device_pda ;NO TRADE hand_radio ;NO TRADE guitar_a ;NO TRADE harmonica_a ;NO TRADE

;Êâåñòîâûå ïðåäìåòû gunslinger_flash ;NO TRADE af_blood_tutorial ;NO TRADE esc_wounded_flash ;NO TRADE quest_case_02 ;NO TRADE dar_document1 ;NO TRADE dar_document2 ;NO TRADE dar_document3 ;NO TRADE dar_document4 ;NO TRADE dar_document5 ;NO TRADE kruglov_flash ;NO TRADE lab_x16_documents ;NO TRADE good_psy_helmet ;NO TRADE bad_psy_helmet ;NO TRADE decoder ;NO TRADE dynamite ;NO TRADE quest_case_01 ;NO TRADE hunters_toz ;NO TRADE bar_ecolog_flash ;NO TRADE bar_tiran_pda ;NO TRADE bar_lucky_pda ;NO TRADE

;Óíèêàëüíûå ïðåäìåòû outfit_novice_m1 ;NO TRADE outfit_bandit_m1 ;NO TRADE outfit_dolg_m1 ;NO TRADE outfit_killer_m1 ;NO TRADE outfit_specnaz_m1 ;NO TRADE outfit_stalker_m1 ;NO TRADE outfit_stalker_m2 ;NO TRADE outfit_svoboda_m1 ;NO TRADE outfit_exo_m1 ;NO TRADE outfit_niphty_m1 = 1, 3 wpn_ak74_m1 ;NO TRADE wpn_abakan_m1 ;NO TRADE wpn_fort_m1 ;NO TRADE wpn_ak74u_m1 ;NO TRADE wpn_mp5_m1 ;NO TRADE wpn_groza_m1 ;NO TRADE wpn_spas12_m1 ;NO TRADE wpn_winchester_m1 ;NO TRADE wpn_l85_m1 ;NO TRADE wpn_lr300_m1 ;NO TRADE wpn_svd_m1 ;NO TRADE wpn_sig_m1 ;NO TRADE wpn_eagle_m1 ;NO TRADE wpn_colt_m1 ;NO TRADE wpn_val_m1 ;NO TRADE wpn_mp5_m2 ;NO TRADE wpn_abakan_m2 ;NO TRADE wpn_l85_m2 ;NO TRADE wpn_sig_m2 ;NO TRADE wpn_rg6_m1 ;NO TRADE wpn_walther_m1 ;NO TRADE wpn_pm_arena ;NO TRADE wpn_mp5_arena ;NO TRADE wpn_toz34_arena ;NO TRADE wpn_spas12_arena ;NO TRADE wpn_ak74_arena ;NO TRADE wpn_bm16_arena ;NO TRADE wpn_ak74u_arena ;NO TRADE wpn_val_arena ;NO TRADE wpn_groza_arena ;NO TRADE wpn_fn2000_arena ;NO TRADE wpn_g36_arena ;NO TRADE wpn_niphty_m1 = 1, 3 wpn_lg_svd_m2 = 1, 3 wpn_niphty_m1 = 1, 3

[barman_after_brain_sell] ;Àðòåôàêòû af_medusa ;NO TRADE af_cristall_flower ;NO TRADE af_night_star ;NO TRADE af_vyvert ;NO TRADE af_gravi ;NO TRADE af_gold_fish ;NO TRADE af_blood ;NO TRADE af_mincer_meat ;NO TRADE af_soul ;NO TRADE af_electra_sparkler ;NO TRADE af_electra_flash ;NO TRADE af_electra_moonlight ;NO TRADE af_rusty_thorn ;NO TRADE af_rusty_kristall ;NO TRADE af_rusty_sea-urchin ;NO TRADE af_ameba_slime ;NO TRADE af_ameba_slug ;NO TRADE af_ameba_mica ;NO TRADE af_drops ;NO TRADE af_fireball ;NO TRADE af_cristall ;NO TRADE af_dummy_glassbeads ;NO TRADE af_dummy_pellicle ;NO TRADE af_dummy_battery ;NO TRADE af_dummy_dummy ;NO TRADE af_dummy_spring ;NO TRADE af_fuzz_kolobok ;NO TRADE

;Àììóíèöèÿ ammo_9x18_fmj = 1, 3 ammo_9x18_pmm ;NO TRADE ammo_9x19_pbp = 1, 3 ammo_9x19_fmj = 1, 3 ammo_11.43x23_hydro ;NO TRADE ammo_11.43x23_fmj = 1, 3 ammo_12x70_buck = 1, 3 ammo_12x76_dart ;NO TRADE ammo_12x76_zhekan = 1, 3 ammo_5.45x39_ap ;NO TRADE ammo_5.45x39_fmj = 1, 3 ammo_9x39_sp5 ;NO TRADE ammo_9x39_ap ;NO TRADE ammo_9x39_pab9 ;NO TRADE ammo_5.56x45_ss190 = 1, 3 ammo_5.56x45_ap ;NO TRADE ammo_og-7b ;NO TRADE ammo_vog-25p ;NO TRADE ammo_vog-25 ;NO TRADE grenade_f1 = 1, 3 grenade_rgd5 = 1, 3 ammo_m209 ;NO TRADE ammo_7.62x54_7h1 = 1, 3 ammo_7.62x54_7h14 = 1, 3 ammo_7.62x54_ap = 1, 3 ammo_gauss = 1, 3

;Îðóæèå wpn_pm ;NO TRADE wpn_pb = 1, 3 wpn_fort ;NO TRADE wpn_hpsa ;NO TRADE wpn_beretta ;NO TRADE wpn_walther = 1, 3 wpn_sig220 ;NO TRADE wpn_colt1911 = 1, 3 wpn_usp ;NO TRADE wpn_desert_eagle ;NO TRADE wpn_bm16 ;NO TRADE wpn_toz34 ;NO TRADE wpn_wincheaster1300 ;NO TRADE wpn_spas12 ;NO TRADE wpn_ak74u ;NO TRADE wpn_mp5 ;NO TRADE wpn_ak74 ;NO TRADE wpn_abakan ;NO TRADE wpn_l85 = 1, 3 wpn_lr300 ;NO TRADE wpn_sig550 = 3, 5 wpn_groza ;NO TRADE wpn_val = 3, 5 wpn_vintorez ;NO TRADE wpn_svu ;NO TRADE wpn_svd ;NO TRADE wpn_rg-6 ;NO TRADE wpn_rpg7 ;NO TRADE wpn_g36 = 3, 5 wpn_fn2000 ;NO TRADE

;ADDONS wpn_addon_scope ;NO TRADE wpn_addon_scope_susat ;NO TRADE wpn_addon_silencer ;NO TRADE wpn_addon_grenade_launcher ;NO TRADE wpn_addon_grenade_launcher_m203 ;NO TRADE

;Áðîíèêè novice_outfit ;NO TRADE bandit_outfit ;NO TRADE killer_outfit = 1, 3 monolit_outfit ;NO TRADE soldier_outfit ;NO TRADE specops_outfit = 3, 5 military_outfit = 3, 5 stalker_outfit = 1, 3 scientific_outfit ;NO TRADE exo_outfit = 3, 5 svoboda_light_outfit ;NO TRADE svoboda_heavy_outfit ;NO TRADE dolg_outfit ;NO TRADE dolg_scientific_outfit ;NO TRADE ecolog_outfit ;NO TRADE protection_outfit ;NO TRADE

;Ìåäèêàìåíòû bandage = 1, 3 medkit = 1, 3 medkit_scientic ;NO TRADE medkit_army ;NO TRADE antirad = 1, 3

;Äåòàëè ìîíñòðîâ mutant_flesh_eye ;NO TRADE mutant_boar_leg ;NO TRADE mutant_dog_tail ;NO TRADE mutant_psevdodog_tail ;NO TRADE mutant_krovosos_jaw ;NO TRADE mutant_burer_hand ;NO TRADE mutant_zombie_hand ;NO TRADE mutant_snork_leg ;NO TRADE

;Åäà bread = 1, 3 kolbasa = 1, 3 conserva = 1, 3 vodka = 1, 3 energy_drink = 1, 3

;Ïðåäìåòû device_torch ;NO TRADE detector_simple ;NO TRADE detector_advances ;NO TRADE detector_elite ;NO TRADE device_pda ;NO TRADE hand_radio ;NO TRADE guitar_a ;NO TRADE harmonica_a ;NO TRADE

;Êâåñòîâûå ïðåäìåòû gunslinger_flash ;NO TRADE af_blood_tutorial ;NO TRADE esc_wounded_flash ;NO TRADE quest_case_02 ;NO TRADE dar_document1 ;NO TRADE dar_document2 ;NO TRADE dar_document3 ;NO TRADE dar_document4 ;NO TRADE dar_document5 ;NO TRADE kruglov_flash ;NO TRADE lab_x16_documents ;NO TRADE good_psy_helmet ;NO TRADE bad_psy_helmet ;NO TRADE decoder ;NO TRADE dynamite ;NO TRADE quest_case_01 ;NO TRADE hunters_toz ;NO TRADE bar_ecolog_flash ;NO TRADE bar_tiran_pda ;NO TRADE bar_lucky_pda ;NO TRADE

;Óíèêàëüíûå ïðåäìåòû outfit_novice_m1 ;NO TRADE outfit_bandit_m1 ;NO TRADE outfit_dolg_m1 ;NO TRADE outfit_killer_m1 ;NO TRADE outfit_specnaz_m1 ;NO TRADE outfit_stalker_m1 ;NO TRADE outfit_stalker_m2 ;NO TRADE outfit_svoboda_m1 ;NO TRADE outfit_exo_m1 ;NO TRADE outfit_niphty_m1 = 1, 3 wpn_ak74_m1 ;NO TRADE wpn_abakan_m1 ;NO TRADE wpn_fort_m1 ;NO TRADE wpn_ak74u_m1 ;NO TRADE wpn_mp5_m1 ;NO TRADE wpn_groza_m1 ;NO TRADE wpn_spas12_m1 ;NO TRADE wpn_winchester_m1 ;NO TRADE wpn_l85_m1 ;NO TRADE wpn_lr300_m1 ;NO TRADE wpn_svd_m1 ;NO TRADE wpn_sig_m1 ;NO TRADE wpn_eagle_m1 ;NO TRADE wpn_colt_m1 ;NO TRADE wpn_val_m1 ;NO TRADE wpn_mp5_m2 ;NO TRADE wpn_abakan_m2 ;NO TRADE wpn_l85_m2 ;NO TRADE wpn_sig_m2 ;NO TRADE wpn_rg6_m1 ;NO TRADE wpn_walther_m1 ;NO TRADE wpn_pm_arena ;NO TRADE wpn_mp5_arena ;NO TRADE wpn_toz34_arena ;NO TRADE wpn_spas12_arena ;NO TRADE wpn_ak74_arena ;NO TRADE wpn_bm16_arena ;NO TRADE wpn_ak74u_arena ;NO TRADE wpn_val_arena ;NO TRADE wpn_groza_arena ;NO TRADE wpn_fn2000_arena ;NO TRADE wpn_g36_arena ;NO TRADE wpn_niphty_m1 = 1, 3 wpn_lg_svd_m2 = 1, 3 wpn_niphty_m1 = 1, 3

What am I doing wrong now?
niphty

GF makes me horny

50 XP

28th March 2007

0 Uploads

102 Posts

0 Threads

#4 12 years ago

First off..

wpn_niphty_m1 = 1, 3 wpn_lg_svd_m2 = 1, 3 wpn_niphty_m1 = 1, 3

You have the niphty gauss gun doubled up in there. There's a chance that's causing a problem, I haven't tested that :)

As for why they're not showing up, I'm not really sure what the problem is. Since you posted the whole files, I'm going to go give them a spin and see if they work for me and report back :)

Also, what game version are you on?
Living Ghost

Slightly cooler than a n00b

50 XP

31st March 2007

0 Uploads

32 Posts

0 Threads

#5 12 years ago

1.001 Yeah, I noticed I doubled it up. I'm going to test it again.

Thanks.
Living Ghost

Slightly cooler than a n00b

50 XP

31st March 2007

0 Uploads

32 Posts

0 Threads

#6 12 years ago

Ok, after I removed the dupe of your gauss gun, they still didn't show up, but the ammo did.

BTW, is it possible to get the trader to stalk more rounds of an ammo type?
niphty

GF makes me horny

50 XP

28th March 2007

0 Uploads

102 Posts

0 Threads

#7 12 years ago

Ok, took a bit longer, but I ended up toying around with your gun.. hehe.

Here's what you've missed:

[wpn_lg_svd_m2] - Missing an inheritor, correct by adding :wpn_svd to the end of it. This was your -major- problem with everything, and likely was causing the game to crash.

Secondly, you failed to add your weaponry to the starting category, though you added ammo there. In the barkeep's trader file, search for [supplies_start] and scroll down till you see the [supplies_after_darkvalley]. Now, you will note this section had no "special" category, which is why you likely missed it. I think my posting on this may have been a bit harder to read, looking back over it. You need to specifically add them to the starting supply category, before any other categories, as no trader (I think) starts out by offering you the custom items. Simply toss this in before the after_darkvalley (which will be in the supplies_start section).

;Specials outfit_niphty_m1 = 1, 1 wpn_niphty_m1 = 1, 1 wpn_lg_svd_m2 = 1, 1

To get more "stacks" of ammo, or more items in general, simply increase that first number in the trader's file to something more than 1. For ammo, I find 1000 to be a great number :) It should look like..

ammo_gauss = 1000, 3 I think that should solve all of your problems. Of course, if you need more help, or are still getting an issue, feel free to post it. Oh, and for some reason you SVD has super-massive bullet spread when not scoped. Gives me something new to look in to.
Living Ghost

Slightly cooler than a n00b

50 XP

31st March 2007

0 Uploads

32 Posts

0 Threads

#8 12 years ago

Thanks, the game wasn't crashing, they just weren't showing up.

And then I'm having sound issues...Probably just because creative sucks for drivers.

Also, all the comments in my files are just gibberish...I have all the language packs installed...
niphty

GF makes me horny

50 XP

28th March 2007

0 Uploads

102 Posts

0 Threads

#9 12 years ago

If you tried to start a new game, it'd probably crash =D

What sound issues? and which creative card? I'm using an x-fi, and everything sounds great to me.

The comments are gibberish because the DB extractor pulled them out in raw format, and windows just reads them that way. To me, they all show up as Japanese Kanji, since I have the Japanese language packs installed :) I'm not sure how they're done, via unicode in russian or anything, but there is probably a correct combination of things to make the comments show up right. But then again, I couldn't read them even if they were printed correctly :)

I assume this made things work for you?
Living Ghost

Slightly cooler than a n00b

50 XP

31st March 2007

0 Uploads

32 Posts

0 Threads

#10 12 years ago

I haven't tried it yet. Heh.

Would stocking a ton of ammo (like 10k rounds total) make the game really slow?