Paste the last thing you copied 165 replies

Please wait...

Guest

I didn't make it!

0 XP

 
#1 11 years ago

PRED VRATI POSTAVE Pred vrati postave stoji vratar. Z de`ele pride kmet in `eli vstopiti v postavo. Vratar ga najprej ne pusti, potem pa mu re~e, da bi lahko prekr{il pravila, vendar so za njegovimi vrati {e trdnej{a vrata s stro`jimi vratarji. Kmet se odlo~i, da bo po~akal, dokler ga ne spusti. Leta so minevala, kmet pa je {e vedno ~akal. Podkupoval je vratarja, ki je darila vzel, spustil pa ga ni noter. Po dolgih letih ~akanja pa kmet umre. Pred smrtjo mu vratar pove, da so bila ta vrata le zanj, in jih zapre. VA[KI ZDRAVNIK Pozimi so klicali zdravnika na nujno pot. Zdravniku je poginil konj, nih~e v vasi mu ni hotel posoditi svojega, saj je bila zima. Iz starega svinjaka se pojavi konjar, ki mu ponudi dva konja. Zdravnik se odpravi na pot, konjar pa ostane pri njegovi dekli Rozi. Zdravnik pride do bolnega de~ka. Najprej se mu zdi, da de~ek sploh ni bolan, potem pa vidi veliko in zagnojeno rano na boku. SODBA Georg Bendemann pi{e prijatelju v Peterburg. Prijatelja `e tri leta ni bilo v doma~i kraj in Georg mu pi{e le stvari, ki se mu zdijo primerne. Sprva mu misli zamol~ati svojo poroko, vendar se kasneje premisli. Preden odda pismo, pa vpra{a za nasvet {e svojega o~eta. O~e pa mu re~e, da prijatelj `e vse ve, ker mu je on pisal, kar mu je sin prikrival. @ENSKICA Novela pripoveduje o `enski, ki je imela velik odpor do pripovedovalca. Motila jo je vsaka podrobnost na njem, celo ~e je kaj spremenil na njeno `eljo, ji to ni bilo v{e~. Pripovedovalec razmi{lja, kako bi imelo negativne posledice, ~e bi javnost posegla v njun odnos, ~eprav je bila ona vsega kriva. Na koncu ugotovi, da je najbolje, ~e odnos ostane nespremenjen in da se ni vredno truditi, da bi omilil `enskino jezo. PREOBRAZBA Gregor Samsa je bil mlad fant, ki je s svojim delom pre`ivljal svojo dru`ino, o~eta, mater in sestro. Delal je kot trgovski potnik v uradu, saj je moral odpla~ati svoj dolg, ki ga je naredil o~e. Toda nekega dne se je zgodilo nekaj neverjetnega. Ko se je zjutraj zbudil, se ni mogel ve~ premakniti. Le`al je na hrbtu in opazil, da se je preobrazil v `u`elko. Sprva tega ni mogel verjeti, kasneje pa se je `e hotel odpraviti na delo, toda le ste`ka se je premikal, saj se {e ni privadil svoji tedanji obliki. Ko je na obisk pri{el njegov delodajalec, je Gregor le s te`avo odprl vrata, da bi povedal prokuristu svoje opravi~ilo. Vendar, ko ga je prokurist zagledal, se je ustara{il, zbe`al in nikoli ve~ ga ni bilo nazaj. Tudi star{i se niso mogli navaditi nanj. Le sestra Greta je vsak dan prihajala v sobo, mu prina{ala hrano in pospravljala sobo. ^ez nekaj mesecev se je Gregor navadil svoje postave. Plezal je po stenah in skozi okno opazoval ulico in ljudi na njej. Ko sta ga mati in sestra neko~ zagledali, se je mati onesvestila, o~e pa ga je mo~no ranil. Od takrat naprej je {lo Gregorju vedno slab{e. Manj je jedel in tudi drugi ~lani dru`ine so ga zanemarjali. Sestra je vsemanj skrbela zanj, slu`kinja pa mu je v sobo nosila najrazli~nej{o {aro, da se je Gregor du{il v njej. Neko~ mu je uspelo uiti v jedilnico. Takrat je prestra{il tri podnajemnike, ki so `iveli pri Samsovih. Zato se je dru`ina odlo~ila, da se ga odkri`a. Toda to ni bilo potrebno. Naslednje jutro je slu`kinja na{la Gregorja mrtvega in ga odnesla neznano kam. V KAZENSKI KOLONIJI Je nenavadna in po svoje fantasti~na, a danes, ko vemo za grozote nacisti~nih tabori{~, se nam to zdi povsem realisti~na povest. Ta mojstrovina je zna~ilna za tisti del Kafkinega pripovednega ustvarjanja, ki je realisti~en, ~eprav hkrati fantasti~en in prav po{asten. V njej pripoveduje z neznansko hladnostjo matemati~nega ra~una o stroju, s katerim kaznujejo vojake, ki so se kakorkoli pregre{ili zoper predpostavljene. Zgodba je povsem realisti~na, pripoveduje stvarno, toda ko pripoveduje o ravnanju stroja s ~lovekom, ne gre samo za stroj, pa~ pa tudi za ~astnika, ki je nedeljiv del stroja - vse to prehaja na koncuv strahoten simbolizem mu~enja ~loveka po ~loveku. Doba strojev in velike civilizacije si je izmislila tak{na rafinirana mu~enja, o katerih so morda v ~asu {panske inkvizicije le sanjali nezado{~eni inkvizitorji, niso pa na{li ljudi, ki bi bili pripravljeni narediti tak{ne stroje. V ~astniku iz te povesti je Kafka vizionarno zaslutil zna~al in psihologijo hladnokrvnih morilcev milijonov. GLADOVALEC ^lovek, ki ni ni~ jedel in so ga razkazovali. Ni hotel ni~ jesti, ~eprav bi ga ljudje radi pretentali. Najdalj{a dovoljena perioda gladovanja je bila 40 dni. Potem so mu naredili slovesnost, pregledali so ga zdravniki in razglasili rezul- tate. Toda on je gladovati {e naprej. Tako je `ivel mnogo let in ponavljal periode. Potem je njegova popularnost padla. [el je v cirkus. Vendar tu ni vzbujal zazeljene pozornosti. Tik pred smrtjo pa pove, da je gladoval, ker ni na{el jedi, ki bi mu bila v{e~.

OK wtf is that??
FeelFree

[130.Pz]M.Frey

50 XP

15th September 2006

0 Uploads

5,610 Posts

0 Threads

#2 11 years ago
the1chaos VIP Member

I pretend to do stuff.

100,595 XP

16th January 2004

0 Uploads

9,047 Posts

0 Threads

#3 11 years ago

I didn't even know I had something on clipboard.
Greenvalv

Trekkie At Large.....

50 XP

26th April 2004

0 Uploads

4,575 Posts

0 Threads

#4 11 years ago
FeelFree

[130.Pz]M.Frey

50 XP

15th September 2006

0 Uploads

5,610 Posts

0 Threads

#5 11 years ago

Turan I

:lookaround:
NeverEndingBattle

The Betrayer.

50 XP

14th August 2006

0 Uploads

861 Posts

0 Threads

#6 11 years ago

sd

^ I don't know what that is from.
RadioactiveLobster Forum Admin

Jeff is a mean boss

565,400 XP

28th July 2002

0 Uploads

53,121 Posts

1,330 Threads

#7 11 years ago

Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /includes/class_core.php on line 354


If there is no image, Mikey broke something...Karst

I chose an eternity of this

50 XP

6th January 2005

0 Uploads

4,505 Posts

0 Threads

#8 11 years ago

[/quote]

Kinda lame huh?
Scientist Dr. Professor

The Old Man

50 XP

4th September 2004

0 Uploads

22,336 Posts

0 Threads

#9 11 years ago

savage
Rich19

Italicised no more

50 XP

14th August 2004

0 Uploads

4,058 Posts

0 Threads

#10 11 years ago

Ebay

Wtf, why was that on the clipboard?