Rommie's Server-side Mod

This server side mod functions as an anticrash and anticheat mod. It also has several new features, so make sure to check the read-me to see...

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

This server side mod functions as an anticrash and anticheat mod. It also has several new features, so make sure to check the read-me to see what's new.

Read More

Download 'deepeyeservermode1.1.3.zip' (1.23MB)

Readme
________________________________________________________________
******EN*******
Supported game version is ONLY 1.0.9.6 !

0:23 - 22.09.2006


Little manual:
Copy REZ file and customrez.txt file to you MAIN game directory (directory with lithtech.exe).

Run server.

New commands:
<serv> sc Password (take server control)
<serv> nl (change to next level)
<serv> pl (change to prev-level)
<serv> rl (restart current level)
<serv> nk ID (kick by ID <serv> kick 14)
<serv> id (show IDs if not show corectly)
<serv> q x (set number of Queen molting 0-10)
<serv> x x (set number of Exosuits 0-10


This mod is SERVER-SIDE !

Running ONLY IN WINDOWS ! (linux version is comming soon)


FIXED:

**Alien versus Predator 2 1.0.9.6 \secure\ buffer-overflow 0x0n**

**little modification on spawnkill protection - 23.07.2006 - add a new definition to spawnkill protection**

**"Glitching" server control**

**Mod is now chcecking messages and name - rename function for illegal charakter % (server crash), and replace it with # symbol. - UPDATED if player
write % symbol or any non-game standart symbol to chat, message has been scarted and repleace with "I Try Crash This Server KICK ME!", and if player
use <name> mynamewith%%% has ben renamed to "I Try Crash This Serv"**

**Custom messages addednext modifications is in NEW release.. comming soon.
________________________________________________________________


www.avp2.org
[email protected]
{HR}Rommie / EX-{HR}DeepEye{CZ}________________________________________________________________
******CZ*******


*** Server-side mód ***

0:23 - 22.09.2006

Podporovaná Verze Hry 1.0.9.6

 *Fixován **Alien versus Predator 2 1.0.9.6 \secure\ buffer-overflow 0x0n**

 *Opravena AntispawnKill protection. - 23.07.2006 - pridani dalsich promennych do teto ochrany.

 *Pøidána funkce kopnutí podle èísla. èíslo neboli ID se zobrazuje pøed každým nickem (jedná se o ochranu, proti
   šmejdùm co si udìlají nick nebo lllIII|||| - nemusíte umìt napsat nick, staèí èíslo) napøíklad èlovìk
   s nickem Andromeda bude v seznamu hracu viditelny napriklad jako 14-Andromeda nebo 1-Andromeda... když
   ho budete chtít kopnout napíšete <serv> nk ID (napøíklad <serv> nk 14 pro kicknutí 14-Andromeda)
   STARÝ POVEL <SERV> KICK NICK JIŽ NEFUNGUJE !!!
   zA PØEDPOKLADU ŽE SE ID NEZOBRAZUJÍ NEBO VIDÍTE ÈÍSLA JEN U NÌKTERÝCH HRÁÈÙ NAPIŠTE <serv> showid
   ZOBRAZOVÁNÍ id JE DOSTUPNÉ POUZE KDYŽ JSTE PØIHLÁŠENÝ JAKO ADMIN !	

 *Opraveny chyby umožòující neoprávnìné pøevzetí kontroly nad serverem

 *Mod nyní kontroluje zprávy a nicky na pøítomnost nepovolených znakù (napøíklad %) které zpùsobují CRASH serveru) - UPDATE,
 Pokud hráè použije znak % nebo jakýkoliv jiný "nebezpeèný znak" ve zprávì, zpráva je nahrazena hláškou "I Try Crash This Server KICK ME!",
 když se hráè pokusí "hacknout" pøezdívku tøeba <name> % nebo <name> je pøejmenován na "I Try Crash This Serv". jakmile nìkoho takového uvidíte 
 hned kopejte ;)


Další úpravy v nové verzi.


Postup instalace, okopírujte soubor DeepEyeServerMode1.1.3.REZ a soubor customrez.txt do hlavní složky AVP2 hry, kde je umístìn soubor lithtech.exe,
v pøípadì že se systém bude ptát na pøepsání pùvodních údajù, zvolte ANO. Poté hned mùžete spustit standartní dedikovaný serveru, nebo Náš dedikovaný server
a nebo založit server pøímo pøez hru, mód je aktivní.
Pøíkazy (STARÉ PØÍKAZY JIŽ NEJSOU FUNKÈNÍ!!!)

<serv> sc HESLO ( prevzeti kontroly serveru napøíklad <serv> control 1234 )
<serv> nl ( další mapa )
<serv> pl ( pøedchozí mapa )
<serv> rl ( restart mapy - znovu stejná mapa )
<serv> nk ID ( vyhození hráèe ze serveru dle ID - èísla zobrazeného pøed pøezdívkou x-NICK )
<serv> id ( pokud se nezobrazují ID pøed nicky napište tento pøíkaz, zobrazí se )
<serv> q * ( nastavite pocet zabiti ktere vedou k mutaci na kralovnu - projevi se až v další mapì ! - napøíklad <serv> queen 5 )
<serv> x * ( nastaví poèet exosuitù - tìch robotù do kterých se dá vlézt - na mapì )
TO JE ZATÍM VŠECHNO, DALŠÍ PØÍKAZY PØIBUDOUTENTO MÓD FUNGUJE JEN PO WINDOWS!!! (linux verze se pøipravuje)
________________________________________________________________


www.avp2.org
[email protected]
{HR}Rommie / EX-{HR}DeepEye{CZ}

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

Rommie


50 XP


Registered 22nd September 2006

18 Files Uploaded

Share This File
Embed File