Rommie's Server-side Mod

New updates! This build is now more stable and has a new command. Check the read-me for more detailed information.

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

New updates! This build is now more stable and has a new command. Check the read-me for more detailed information.

Read More

Download 'deepeyeservermode1.1.4.zip' (1.21MB)

Readme
1.1.4________________________________________________________________
******EN*******
Supported game version is ONLY 1.0.9.6 !

04:00 - 25.09.2006

NOW UP-DATED:
____________________________________________________
																	  	  |
1.1.4:																		  |
Added NEW function <serv> rs ID (Reseting score of different player, this function is good from clan wars :) , and penalty from bad players (SK...) |
____________________________________________________|


Little manual:
Copy REZ file and customrez.txt file to you MAIN game directory (directory with lithtech.exe).

Run server.

New commands:
<serv> sc Password (take server control)
<serv> nl (change to next level)
<serv> pl (change to prev-level)
<serv> rl (restart current level)
<serv> nk ID (kick by ID <serv> kick 14)
<serv> id (show IDs if not show corectly)
<serv> q * (set number of Queen molting 0-10)
<serv> x * (set number of Exosuits 0-10
<serv> rs * (set player score to 0 <serv> rs 15)

*=ID

This mod is SERVER-SIDE !

Running ONLY IN WINDOWS ! (linux version is comming soon)


FIXED:

**Alien versus Predator 2 1.0.9.6 \secure\ buffer-overflow 0x0n**

**little modification on spawnkill protection - 23.07.2006 - add a new definition to spawnkill protection**

**"Glitching" server control**

**Mod is now chcecking messages and name - rename function for illegal charakter % (server crash), and replace it with # symbol. - UPDATED if player
write % symbol or any non-game standart symbol to chat, message has been scarted and repleace with "I Try Crash This Server KICK ME!", and if player
use <name> mynamewith%%% has ben renamed to "I Try Crash This Serv"**

**Custom messages added**next modifications is in NEW release.. comming soon.
________________________________________________________________


www.avp2.org
[email protected]
{HR}Rommie / EX-{HR}DeepEye{CZ}________________________________________________________________
******CZ*******


*** Server-side mód ***

04:00 - 25.09.2006

NYNí UPRAVENO:
____________________________________________________________________
																	  |
1.1.4:																	  |
Pøidána nová funkce <serv> rs ID (resetování skore vybraného hráèe - vhodné pøi clanwars nebo jako potrestání hráèe za spawnkill a podobnì) |
____________________________________________________________________|

--

Podporovaná Verze Hry 1.0.9.6

 *Fixován **Alien versus Predator 2 1.0.9.6 \secure\ buffer-overflow 0x0n**

 *Opravena AntispawnKill protection. - 23.07.2006 - pridani dalsich promennych do teto ochrany.

 *Pøidána funkce kopnutí podle èísla. èíslo neboli ID se zobrazuje pøed každým nickem (jedná se o ochranu, proti
   šmejdùm co si udìlají nick nebo lllIII|||| - nemusíte umìt napsat nick, staèí èíslo) napøíklad èlovìk
   s nickem Andromeda bude v seznamu hracu viditelny napriklad jako 14-Andromeda nebo 1-Andromeda... když
   ho budete chtít kopnout napíšete <serv> nk ID (napøíklad <serv> nk 14 pro kicknutí 14-Andromeda)
   STARÝ POVEL <SERV> KICK NICK JIŽ NEFUNGUJE !!!
   zA PØEDPOKLADU ŽE SE ID NEZOBRAZUJÍ NEBO VIDÍTE ÈÍSLA JEN U NÌKTERÝCH HRÁÈÙ NAPIŠTE <serv> showid
   ZOBRAZOVÁNÍ id JE DOSTUPNÉ POUZE KDYŽ JSTE PØIHLÁŠENÝ JAKO ADMIN !	

 *Opraveny chyby umožòující neoprávnìné pøevzetí kontroly nad serverem

 *Mod nyní kontroluje zprávy a nicky na pøítomnost nepovolených znakù (napøíklad %) které zpùsobují CRASH serveru) - UPDATE,
 Pokud hráè použije znak % nebo jakýkoliv jiný "nebezpeèný znak" ve zprávì, zpráva je nahrazena hláškou "I Try Crash This Server KICK ME!",
 když se hráè pokusí "hacknout" pøezdívku tøeba <name> % nebo <name> je pøejmenován na "I Try Crash This Serv". jakmile nìkoho takového uvidíte 
 hned kopejte ;)


Další úpravy v nové verzi.


Postup instalace, okopírujte soubor DeepEyeServerMode1.1.3.REZ a soubor customrez.txt do hlavní složky AVP2 hry, kde je umístìn soubor lithtech.exe,
v pøípadì že se systém bude ptát na pøepsání pùvodních údajù, zvolte ANO. Poté hned mùžete spustit standartní dedikovaný serveru, nebo Náš dedikovaný server
a nebo založit server pøímo pøez hru, mód je aktivní.
Pøíkazy (STARÉ PØÍKAZY JIŽ NEJSOU FUNKÈNÍ!!!)

<serv> sc HESLO ( prevzeti kontroly serveru napøíklad <serv> control 1234 )
<serv> nl ( další mapa )
<serv> pl ( pøedchozí mapa )
<serv> rl ( restart mapy - znovu stejná mapa )
<serv> nk ID ( vyhození hráèe ze serveru dle ID - èísla zobrazeného pøed pøezdívkou x-NICK )
<serv> id ( pokud se nezobrazují ID pøed nicky napište tento pøíkaz, zobrazí se )
<serv> q * ( nastavite pocet zabiti ktere vedou k mutaci na kralovnu - projevi se až v další mapì ! - napøíklad <serv> queen 5 )
<serv> x * ( nastaví poèet exosuitù - tìch robotù do kterých se dá vlézt - na mapì )
<serv> rs * ( resetuje skóre vybraného hráèe na 0 - <serv> rs 14)


*=ID

TO JE ZATÍM VŠECHNO, DALŠÍ PØÍKAZY PØIBUDOUTENTO MÓD FUNGUJE JEN PO WINDOWS!!! (linux verze se pøipravuje)
________________________________________________________________


www.avp2.org
[email protected]
{HR}Rommie / EX-{HR}DeepEye{CZ}

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

Rommie


50 XP


Registered 22nd September 2006

18 Files Uploaded

Share This File
Embed File