Tribute to Westwood

A nice but short new video introduction, the thought that counts! Sweet looking tank i must say. Works with both C&C Generals and Zero:Hour.

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

A nice but short new video introduction, the thought that counts! Sweet looking tank i must say. Works with both C&C Generals and Zero:Hour.

Read More

Download 'westwood.zip' (2.15MB)

Screenshots
Readme
ENGLISHwe will never forget westwood and the games created from those people

if u like, pay a tribute to westwood!!!

Instructions:
unrar the file everywere u like.from that folder take the EA_LOGO.bik file and 
overwrite it on the folder were u installed Generals
usyally:C:\Program Files\EA Games\Command and Conquer Generals\Data\english\Movies
in caseu didntlike the new video ,wich i doubt!!! make sure before the above procedure to back up the original EA_LOGO.bik
that also works on Generals Zero Hour in which folder is:
C:\Program Files\EA Games\Command & Conquer Generals Zero Hour\Data\English\Movies

thats it!!! Enjoy!!!


created with fmv extractor, adobe premiere 6.5 and my brain v2.6

Theodore
[email protected]


ÅËËÇÍÉÊÁ


Äåí îå÷íáìå ðïôå ôçí öáíôáóôéêç åôáéñéá westwood Ìå ôá áðéóôåõôá ðáé÷íéäéá ôçò!!!

ïäçãéåò
áðïóõìðéåóôå ôï áñ÷åéï óå åíáí ðñïóùñéíï öáêåëï, ðáñôå ôï áñ÷åéï EA_LOGO.bik êáé ãñáøôå ôï ðáíù áðï ôï 
çäç õðáñ÷ùí áñ÷åéï ðïõ óõíçèùò âñéóêåôå óôï
C:\Program Files\EA Games\Command and Conquer Generals\Data\english\Movies
Áõôï çôáí! Ôñåîôå ôï ðáé÷íéäé ãéá íá äåéôå åíá äéáöïñåôéêï ÅÁ ëïãïôõðï!!!

created with fmv extractor, adobe premiere 6.5 and my brain v2.6

Èïäùñçò
[email protected]

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

Theodore


50 XP


Registered 14th February 2004

1 Files Uploaded

Share This File
Embed File