CS: Source HE Funyard 2 Map (v1.0)

CS: Source HE Funyard 2 Map (v1.0)

he_funyard2.zip 24KB 371 downloads

you start with a knife and a he grenade.