nn_skinl
nn_lb1

Fiat 126p Hard Tuning

wichur_fiat126phardtuning.rar

Description

Here is the Italian Fiat 126p, this detailed and well made car will replace the BF Injection within GTA Vice City.Please note that it is highly recommended that you back up any files, just in case you do not like this modification or it messes up your game.

Required Files IMG Tool V2

nn_lb2

README

################################################################################

- Wesja gta: Vice City
- Nazwa wozu: Fiat 126p Hardcore Tuning
- Autor: DJ Wichur (dla przyjació³: Wichur)
- Programu w u¿yciu: Zmodeler 1.07b,
           Ms Paint XP,
           PaintShop Pro 7.04,
           Coll editor,
           Coll maker,
           TxdBuilder 1.1,
           Txd tool 1.1,
           IMGtool 1.3,
- Czas tworzenia: 2 tygodnie
- Ocena: 100%
- Podnieniony za: BFinject
 - plik DFF - 1,30 MB
 - plik TXD - 5,81 MB 

################################################################################

** Instalacja :
#1.Otworzyæ plik gta3.img przez program IMG Tool, poszukaæ "bfinject.dff"
  klikn¹æ prawym przyciskiem myszy - wybraæ DELETE lub RENAME.
  Nastêpnie "COMMANDS" i "ADD",wyœwietli siê ramka.Wskazaæ model 
  "blistac.dff" wypakowany z zip'a. Model wstawiony.Tak samo z plikiem TXD ...

------------
#2.Otwieramy program Colleditor i ³adujemy plik vehicles.col (znajduje siê w
  katalogu "/models/coll/"znajdujemu samochód "bfinject" i przyciskiem "REPLACE"
  ³adujemy plik z ZIP - bfinject.col ,zapisujemy i wy³¹czamy program.

------------
#3.Otwieramy plik carcols.dat w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika
  i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
bfinject, 0,1 1,0 2,0 2,1 1,2 1,67 0,25 25,0 0,0 1,1 4,4 58,58 48,0 38,1 38,20

------------
#4.Otwieramy plik default.ide w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika
  i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
# wheels:    250-257, 249

154, 	bfinject, 	bfinject, 	car, 	BFINJECT, 	BFINJC,	 		null,	executive,	3,	6,	0,		249, 0.58

  Pod lini¹ "256, wheel_smallcar, generic, 2, 20, 70, 0" wpisujemy linijkê textu:
249, wheel_lightmod, generic, 2, 20, 70, 0

------------
#5.Otwieramy plik handling.cfg w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika
  i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
BFINJECT     800.0 1.9 4.7 1.5 0.0 0.0 -0.30 50 1.2 0.85 0.5 5 220.0 32.0 R P 12.0 0.34 0 18.0 1.0 0.05 0.36 0.54 10350 0.30 -0.25 0.5 0.0		208002

------------
#6.Plik nowheel.dff kopiujemy do katalogu "models/generic/"
  Otwieramy plik default.dat i wpisujemy pod lini¹ "MODELFILE MODELS\GENERIC\WHEELS.DFF" to:
  MODELFILE MODELS\GENERIC\NOWHEEL.DFF

------------

** Kontakt :
E-Mail : [email protected]
Gadu-Gadu: 4422865


Zabraniam:
- U¿ycia tego samochodu do u¿ytku publicznego bez mojej wiedzy !!!
- przerabiania bez mojej zgody
- Zakaz u¿ywania textur bez zgody 
- Wstawianie na stronê www bez pozwolenia zabronione (kontakt przez GG)


--------------
Readme by:
       Wichur

http://carmakers.prv.pl

There are no comments yet. Be the first!

nn_skinr
nn_player