nn_skinl
nn_lb1

Nissan Skyline R32 GTS

d4ramm5_nissanskyliner32gts.zip

Description

Here is the Nissan Skyline R32 GTS, a detailed and well made car that will replace the banshee within GTA Vice City. Please note that is highly recommended that you back up your files just incase this messes up your game or you do not like this modification.

Required Files IMG Tool V2

nn_lb2

README

Nissan Skyline R32 GTS

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Ýòà ìàøèíà ñäåëàíà äëÿ GTA:Vice City & GTAIII
Àâòîð ìîäåëè D4Ramm5 ( [email protected] )
Ýòî âòîðàÿ ìîÿ ðàáîòà ñ íóëÿ.
Ïðîñüáà ñîáëþäàòü àâòîðñêèå ïðàâà .Íå êîíâåðòèðîâàòü èëè ìîäåðíèçèðîâàòü áåç ìîåãî ðàçðåøåíèÿ!
Íå ðàçìåùàòü ìîäåëü íà äðóãèõ ñàéòàõ áåç ðàçðåøåíèÿ àâòîðà!!!

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Ïîëèãîíû: 22018 ( áåç dummyes, äåòàëåé ïîâðåæäåíèÿ, chassis_vlo )

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
ïîæàëóéñòà óñòàíîâèòå Dmagic1 Wheel Mod v3

carcols.dat :

banshee, 0,1, 0,0, 37,1, 42,1, 53,1, 62,1, 7,1, 10,1, 11,1, 15,1, 9,1, 1,0

default.ide :

159,	banshee,	banshee,	car,	BANSHEE,	BANSHEE,	null,	executive,	10,	7,	0,	249,	0.77

( gta3 -   119, 	banshee, 	banshee, 	car, 	BANSHEE,	BANSHEE, 		executive, 	10, 7,	0,	89, 0.77

handling.cfg :

BANSHEE        1400.0	2.30	4.50	1.60	0.00	0.00	-0.25	70	1.50	0.94	0.43	5	250.00	35.00	R	P	11.10	0.00	0	38.00	1.10	0.18	1.00	0.60	45000	0.15	-0.02	0.50	0.40	4008001	1	1

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Ñïàñèáî , ÷òî ñêà÷àëè ìîþ ìàøèíó.

There are no comments yet. Be the first!

nn_skinr
nn_player