Zastava 1100p

Here is the Zastava 1100p, a detailed and well made car that will replace the Sentinel within GTA Vice City. Please note that it is highly r...

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

Here is the Zastava 1100p, a detailed and well made car that will replace the Sentinel within GTA Vice City. Please note that it is highly recommended that you back up any files just in case you don't like this mod or it messes up your game.

Required Files IMG Tool V2

Read More

Download 'zastava_1100p.rar' (2.59MB)

Readme
Wesja gta: Vice City
Nazwa wozu: Zastava 1100P
Autor: Piórek oraz Shark (dla przyjació³: FSO)
Programy w u¿yciu: Zmodeler 1.07b, Ms Paint XP, irfan view, TxdBuilder 1.1, Txd tool 1.1, IMGtool 1.3,
Czas tworzenia: kilka dni
Ocena: 100%
Podmieniony za: Sentinel

Instalacja modu:
1. Po pierwsze trzeba odznaczyæ pliki (carcols.dat; default.ide; handling.cfg; default.dat; gta3.img i gta3.dir) z atrybutu: "Tylko do odczytu". Po tej czynnoœci mo¿na dodawaæ samochód do gry ....


2. Otworzyæ plik gta3.img przez program IMG Tool, poszukaæ "Sentinel.dff" klikn¹æ prawym przyciskiem myszy - wybraæ DELETE lub RENAME. Nastêpnie "COMMANDS" i "ADD",wyœwietli siê ramka.Wskazaæ model "Sentinel.dff" wypakowany z zip'a. Model wstawiony. Tak samo z plikiem TXD ...


3. Otwieramy plik carcols.dat w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
sentinel, 30,3, 2,3, 36,12, 8,3, 10,6, 11,6, 14,6, 49,3, 102,6, 103,3, 104,6, 105,3, 106,6


4. Otwieramy plik default.ide w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
wheels: 250-257, 249, 135, sentinel, sentinel, car, SENTINEL, SENTINL, null, normal, 10, 7, 0, 249, 0.7 Pod lini¹ "256, wheel_smallcar, generic, 2, 20, 70, 0" Wpisujemy linijkê textu: 249, wheel_lightmod, generic, 2, 20, 70, 0

5. Otwieramy plik handling.cfg w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
SENTINEL 1700.0 2.0 4.9 1.6 0.0 0.2 -0.15 75 0.95 0.80 0.55 5 300.0 32.0 F P 15.0 0.53 0 30.0 1.5 0.13 0.2 0.65 35000 0.23 -0.16 0.5 0.5 8102000 0 1

6. Plik nowheel.dff kopiujemy do katalogu "models/generic/" Otwieramy plik default.dat i wpisujemy pod lini¹ "MODELFILE MODELS\GENERIC\WHEELS.DFF" to: MODELFILE MODELS\GENERIC\NOWHEEL.DFF


Zabraniamy:
- U¿ycia tego samochodu do u¿ytku publicznego bez naszej wiedzy !!!
- Tuningowania i przerabiania bez naszej zgody


Autorzy: Piórek & ShArK

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

Share This File
Embed File