nn_skinl
nn_lb1
nn_mobile_lb1

Homeworld 2 v1.1.1 Patch - Czech

homeworld2_cz111.zip

Description

The latest official patch for Homeworld 2.

This particular fix for the Czech release fixes the display of the letter "š" when the 800x600 resolution is set.

nn_lb2

README

------------------
HOMEWORLD 2 PATCH 1.11 README 16.11.2006
-----------------

-----------------
OBECNÉ
-----------------

* Kontaktní informace:
  www.cdprojekt.cz
  [email protected]

* Patch je zapotøebí aplikovat na čistou instalaci hry. Pokud došlo ke zmìnì nìkterého ze souborù, jež jsou mìnìny, neprobìhne instalace v poøádku. V takovém pøípadì si zazálohujte uložené pozice, hru pøeinstalujte a poté aplikujte patch.

* Po odinstalaci opatchované hry mohou v adresáøi Homeworld 2 zùstat nìkteré soubory . Ty mùžete bez obav smazat ruènì.


---------------
OPRAVY
---------------

PATCH 1.11:

* Opraveno zobrazování písmene "š" v in-game textech pøi použití rozlišení 800x600.

There are no comments yet. Be the first!

nn_skinr