nn_skinl
nn_lb1
nn_mobile_lb1

Bot Maker

botmaker.zip

Description

A very easy to use program that will help you to make bot files easier for all you skinners and modellers out there. Through a simple GUI asking you a bunch of different things you can configure your own bot for your skin. Just click on the "Creat a bot" button at the bottom and you should end up with a .bot file and a .jkb file in their appropriate folders. Screenshot of the program: 3799.jpg

Install: Extract the files to any folder you like. Play around with the setting till you're happy :D then click on the "create" button. (note: go to the "other options" button for a bunch of extra stuff) In the folder where you installed you will now find a new folder with the name you put for the bot and inside you'll find two more folder (botfiles and scripts) which contain the files you need :).

nn_lb2

README

     STAR WARS: JEDI KNIGHT II JEDI OUTCAST
		BOT MAKER v1.00
-----------------------------------------------
Created by Firestorm [[email protected]]
ICQ: 151528912
-----------------------------------------------

Bot installation (Óñòàíîâêà áîòà)
=================================
Zip (www.winzip.com) folder 'botfiles' (programm directory), 
rename in *.pk3, and copy this archive (*.pk3) in 
'GameDatabase' folder. Start multiplayer game, and select 
your new bot... If you have many bots, edit bots.txt in each archive (where bots)... ;)

Ïðîñòî ñîçäàéòå áîòà, â ïàïêå ñ ïðîãðàììîé çààðõèâèðóéòå ïàïêó "botfiles" â ZIP (!!!) 
àðõèâ, ïîìåíÿéòå ðàñøèðåíèå ôàéëà *íàçâàíèå áîòà*.zip â *.pk3. Ïîòîì ñêîïèðóéòå ýòîò
ôàéë â ïàïêó ñ èãðîé "GameDatabase", çàïóñêàéòå èãðó, âûáèðàéòå ñîçäàííîãî áîòà è èãðàéòå! ;)
Åñëè ó âàñ íåñêîëüêî áîòîâ, òî âàì íóæíî ðåäàêòèðîâàòü ôàéë bots.txt â àðõèâå, ò.å. äîïèñàòü
ñïèñîê áîòîâ (íóó êîðî÷å âî âñåõ àðõèâàõ ñäåëàòü îäèíàêîâûìè =) )...

Uninstall bot (Óäàëåíèå áîòà)
=============================
Simple delete .pk3 archive with bot...
Ïðîñòî óäàëèòå .pk3 àðõèâ ñ áîòîì...

Other
===============================
If programm doesn't work, download Msvbvm60.dll and copy to c:windowssystem directory...
Åñëè ïðîãðàììà îòêàçûâàåòñÿ ðàáîòàòü, ñêà÷àéòå ñåáå Msvbvm60.dll è êèíüòå ýòîò ôàéë â ïàïêó
â c:windowssystem (ñìîòðÿ ãäå è ó êîãî ýòà ïàïêà íàõîäèòñÿ)...

Ýòà ïðîãðàììà íå ñîçäàíà äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ áîòà (à ìîæíî ëè âîîáùå ïðîãðàììèðîâàòü èõ
â ýòîé èãðå??? ;) ),à äëÿ ïðîñòîãî ðåäàòèðîâàíèÿ õàðàêòåðèñòèê áîòà...

If you find bug or error, e-mail me... :)
Åñëè óâèäèòå ãëþê èëè îøèáêó â ïðîãðàììå, ñðàçó ìûëüòå ìíå íà ìûëî [email protected]

p.s. íå íóæíî ïðèäèðàòüñÿ ê ïåðåâîäó, ò.ê. ÿ íå âëàäåþ àíãëèéñêèì êðóòî...


History
==================================
v1.20
+New design...
+New without bots.txt :)
+Now you can see color of light saber...
+More tool tips...
-Small bugs and errors...

v1.00
-Nothing new :)

There are no comments yet. Be the first!

nn_skinr