Hassan Skinpack

The first thing I do when I look at any file for JK2 or JKA I always look at the readme, just in case there’s any little difference between...

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

The first thing I do when I look at any file for JK2 or JKA I always look at the readme, just in case there’s any little difference between installing the mod to how you normally would, or if there’s any interesting piece of information. Now when I opened the readme for this skin pack I certainly was surprised to say the least, as it’s not in English :S so I’m not sure if this is in fact a JK2 modification or not.

The main thing that I like about this skin pack is that Hassan has placed all five of the player skins and the two light saber skin’s are in separate pk3’s so you can pick and choose what skin’s and saber you want to use.

When I first saw the models in game I noticed that the author seems to have used the metallic shader on nearly all of the skins and all of the skins do use a shader. The skins seem to me to be based around the use of shader’s and so other than on the sithkatarn skin the main focus seems to be purely on the use of the shader’s with very little detail, however as with everything there is an exception to the rule.

The sithkatarn skin is a nice example of texturing it also show’s how skin’s can be altered to create a different appearance for the model’s, yet still keep the same, feel I suppose is the best way of describing it, and I must say that this is something I have never seen this pulled of so well with the Kyle model.

As I said above the author has also included two different saber hilts, hassansaber, and saberhassan. I personally feel that the saberhassan hilt has been designed to go with the sithkatarn skin as it use’s the same kind of honeycomb texture on the hilt. The second hilt hassansaber in my opinion is just beautiful and is probably my favourite skin in the whole pack. The skin is simple in design, (something I love when it comes to skins) the design consists of a gold looking metal casing and a deep red hand grip.

~Wolf

Bot Support: No New Sounds: Yes (some have a new set of sounds others only have new taunts) Team Colours: Yes and No (all skin’s have team support but not all skin’s have team variations)

Read More

Download 'hassan-skinpack.zip' (8.66MB)

Readme
/Skóry/ 


Jest to Pack moich skinow, ktore zosta³y na ten czas zakoñczone. Wyjatkiem jest tu darth kolec, skin nie posiada odrebnych skórek dla CTF ale to sie zmieni. Kilka z nich nigdy nie ujrza³o œwiat³a dziennego. To jest Crusader, Sith Katarn. Reszta skór mo¿e byc znana. Wymienie je w kolejnoœci wypuszczania na "rynek"

lordhassan - pierwsza skóra ogólem na bazie Royal Guard. Skóra zosta³a zrobiona a) by sie uczyæ:D b) w tym okresie powsta³o Royal Guard czyli mniej wiecej w sierpniu 2002. Skóra zosta³a zrobiona by przypieczêtowaæ istnienie Royal Guard.
Posiada oddzielny skin dla TEAM BLUE

lord_hassan - druga skóra, model którego u¿y³em to Sith Tyrion. Kolejne eksperymenty i w koñcu fina³ koñcowy. Szara Twarz, wyblak³e w³osy, mroczne tatua¿e i upiorne czerwone oczy robi³y piorunuj¹cy efekt. W tej skórze taunt i nie które d¿wieki sa wykonane przeze mnie.
Posiada odzielny skin dla TEAM BLUE I TEAM RED 

crusader - skóra nigdy nie ujrza³a œwiat³a dziennego. Robi³em ja na proœbe Rage'a i de facto dla niego. Pamietam ile ja ton ró¿nych pancerzy œciaga³em i dopasowywa³em. Mam nadzieje, ¿e efekt wam sie spodoba. Po jakimœ czasie, bêd¹c z wizyt¹ u Lady Gwyneth i Steel'a pozna³em "tajniki" rozb³ysku, którego do tej pory z mi³a chêcia stosuje. Peleryna dla tego modelu zosta³a wykonana przez Rage'a i chcia³bym zastrzec, ¿e to jego praca i je¿eli bedziecie chcieli j¹ wykonac prosze do niego zg³osiæ sie o autoryzacje
Posiada oddzielny skin, ró¿ni¹cy sie ma³ymi szczegó³ami dla TEAM BLUE I RED

death_knight - w koñcu moje najpiêkniejsze dziecko. Byl to pierwszy skin nad którym pracowa³em tyle czasu. Prawie 2 tygodnie wyci¹gniete z ¿yciorysu. Ka¿dy szczegó³ mia³ byc dobrany. Zawsze mi sie marzy³ skin podobny do "Prince Artas" z Warcraft 3. ALe na szczescie dla rycerza œmierci nie wzorowa³em sie na Artasie. W ruch poszly ró¿ne gry, strony w poszukiwaniu odpowiednich materia³ów. W koñcu znalaz³em cala podstawowa skóra zosta³a wykonana na teksturach Heinrich'a I z RTCW. Celowo skóra default'owa mia³a byæ mroczna, ma³o kolorów, po to by budzi³a strach i mia³a mroczny wygl¹d. Skóry Blue i Red wykonane z ró¿nych czeœci zbroji rozsianych po internecie. Skóra doczeka³a sie realse na www.jk2files.com oraz news'a na www.jk2.fpp.pl (thx Par00wa) Dodam równie¿, ¿e taunt te¿ jest z RTCW - HEINRICH I
W tej skórze de facto sa 3 skóry. Nie ma typowego podzia³u na red i blue ;] I tak wszystkie sa ³adne. Posiada oddzielne skiny dla TEAM BLUE I RED

sithkatarn - brakowa³o mi skóry katharna w bardziej ¿ywych kolorach i nie konwencjonalnych wzorach. Za podstawke poszed³ darkkyle de facto robiony na kyle'u. Zmieni³em ca³y wygl¹d postaci dodaj¹c jej chyba bardziej fascynuj¹cego wygl¹du. Próbowa³em go ogolic, jednak nie uda³o sie poniewa¿ w¹sy zawarte sa w modelu i pozostaje jakby bia³a plama. Nie da sie jej odpowiednio wycieniowaæ. 
Nie posiada skinów BLUE I RED, jednak¿e mo¿na grac pod default'owym w CTF

armoredhassan - przed ostatnie dziecko które nie dawno skoñczy³em. Pamiêtajac wersje lordhassan'a w Royal Guard armor postanowi³em wnieœæ coœ nowego w ten rodzaj skóry. W ruch posz³a ka¿da czeœæ modelu i wynik okaza³ siê wiêcej ni¿ lepszy. Efekt odbicia sprawi³ ze karmazynowa czerwieñ jakby o¿y³a, poszarpana peleryna dodaje efektu "trudnych lat" dla Royal Guard w latach "kiepawej" Nowej Republiki. Taunt pochodzi z Star Trek Elite voyager: Elite Force
Posiada odmiane "TEAM BLUE" wiec bez problemu mo¿na graæ w CTF 

darth_kolec - jak nazwa wskazuje skóre zrobi³em dla mojego przyjaciel'a Kolca. Bola³o mnie, i¿ nigdy on nie posiada³ swojej skórki, a grafik z niego nijaki. Próbowa³em zrobiæ skóre na rebornie, ale wysz³a mi mumia ;) . W koñcu dosta³em olœnienia i przerobi³em model cheshire_arco_vader. Rage mnie przestrzega³ bym nie popsu³ modelu poniewa¿ jest trudny do przerobienia. Mam nadzieje ¿e uda³o mi zrobiæ coœ ekstra. Taunt to jest jeden z taunt'ów Reborn z Single Player.
Nie posiada skinów BLUE I RED, jednak¿e mo¿na grac pod default'owym - planuje dorobiæ. Wtedy wypuszcze darth_kolec mk2 :> STAY TUNEDMam nadzieje, ¿e któryœ z skinów wam sie spodoba. Grajcie 


Istnieje jedna droga, a ni¹ jest droga Royal Guardn00by i tak sie nie dostaniecie ;) wiec nie zawracaæ nam dup ;D


RG*Lord Hassan/RG*Darth Malakiusvisit : www.royalguard.prv.pl

p.s jak pokoñcze rozpoczête skóry wypuszcze skin pack 2 :]

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

LordHassan


50 XP


Registered 8th March 2003

3 Files Uploaded

Share This File
Embed File