Phoenix Eye Scope

this is a new scope for axis, check out the screenshots

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

this is a new scope for axis, check out the screenshots

Read More

Download 'phoenixeye.zip' (158KB)

Screenshots
Readme
 kkJJZZZZZZwwkkttttttJJkkwwwwwwkk""    ;;;;;;""ttttttJJJJkkkkwwZZwwwwZZZZwwwwww

 wwZZZZZZwwJJ""ttttkkwwwwwwJJ;;   ;;""JJJJkkkkkkkkkkJJtt"""""";;;;;;;;;;;;   

 ZZZZZZkk"" ""kkwwwwwwJJ;;  ;;ttkkkkkkJJJJ;;;;              tttttt

 ZZZZJJ"" JJwwwwwwJJtt  ""kkwwkkJJttkkJJJJkkkktt ;;;;          ;;;;;;

 wwtttt kkwwwwkktttt ""wwZZ""""JJkkJJZZkkJJkkttkktt         ""wwwwJJJJtt

 JJJJ""wwwwwwtttttt ttwwJJ JJwwwwwwJJMMkkkkJJttJJJJ;;;;   ;;;;""ZZJJ     

 kkkkwwwwwwtttt;;;;JJJJ;; ""ZZJJkkkk""MMwwJJwwJJJJkk"";;;;   wwkk ;;""tt"";; 

 JJwwwwkkttJJ;;;;JJtt   kkwwkkZZRR""RRRRwwJJkkkkJJJJ;;;;  ;;ttJJwwkk""""JJtttt

 kkkkkktttt ;;JJtt  ;;;;wwJJJJkkwwJJRRRRkkwwwwJJJJww;;;;   kk"" ;;tttt  ""

 JJtt"";; ;;kktt  ;;;;;;wwJJkkwwww""RRRRwwwwwwJJkkww;;;;   ww ""tttttttttt;;

 ;;;;;;;;;;kktt  ;; ;; wwkkwwwwwwJJwwMMkkwwkkJJkkww;;;;  ""wwJJkktt"""";;""tt

 tt;;;; kkJJ   ;;   JJwwJJwwwwkkttRRkkkkJJJJwwkk;;;; ttZZZZwwwwkktt  ;; 

 ""  tttt        ;;wwZZJJkkwwJJkkkkJJkkZZJJww;;;; ttZZJJtt"";;ttZZJJ;;tt

 ;;JJ        ;; ""kkZZkkJJkkJJJJJJJJwwww;;;;  kkJJ      ;;JJ""

 tt            ;;""ZZZZZZwwwwRRwwtt  ;; ttZZkkZZwwJJ;;;;   ""

 ;;  ;;             ;;ttJJkkJJ;;  ;;  ttZZww  ;;JJwwttJJtt;; 

 ""                    ""     JJZZkkkk"""";;  "";;""tttt

 JJkkww"";;                 ;;ttZZZZkk;; tttttttt ;;"";;  

 ""wwwwkkwwZZZZwwJJ""            ""JJwwRRkk""tt;;"";; ;;;;JJ ;;;; ;;

 ZZwwttttttttJJZZZZZZZZwwkkkkJJJJJJJJJJJJkkkkZZZZkk;;;;tt ;;  ;;tt "";;  """"

 kkJJJJJJJJkkJJJJJJkkkkwwkkwwwwwwwwwwkkkkkkJJtt;;  """"JJtttt ;;;;kk;;tt  ;;"" .........@@..................................@@...................................

 .........@@.......................................................................

 .........@@.......................................................................

 .@@@@@...@@@@@@....@@@@@....@@@@@....@@@@@...@@..@@..@@....@@@@@...@@...@@...@@@@@

 @@...@@..@@...@@..@@...@@..@@..@@...@@...@@..@@...@@@@....@@..@@...@@...@@..@@..@@

 @@...@@..@@...@@..@@...@@..@@@@@@...@@...@@..@@...@@@@....@@@@@@...@@...@@..@@@@@@

 @@...@@..@@...@@..@@...@@..@@.......@@...@@..@@...@@@@....@@.......@@...@@..@@....

 @@@@@@...@@...@@...@@@@@....@@@@@...@@...@@..@@..@@..@@....@@@@@....@@@@@@...@@@@@

 @@......................................................................@@........

 @@..................................................................@@@@@......... --------------------- MOHAA Phoenix Eye Scope for Axis v1.0 ----------------------

 ----------------------------- Created by Neophoenix ------------------------------                 

              INSTALLATION/UN-INSTALLATION:  Extract the 'user-PhoenixEyeAxis.pk3' file to the folder called 'main' in your 

 main MOHAA Folder. Please make sure that any previous Axis scope files are deleted

  or removed from the 'main' folder before installation. To Un-install the scope

 move or delete the 'user-PhoenixEyeAxis.pk3' file from the folder called 'main' in

               your main MOHAA folder.

                   CREDITS:  This scope skin was created in full by Neophoenix using Photoshop CS. If you would

    like the scope WITHOUT the outside black area, contact me on MSN.

 If you would like more info on the skin or request customisation of the skin, feel

        free to contact me using one of the following methods.              EMAIL: redmist@iconrate.net

              MSN: redmist@iconrate.net

                 AIM: dysphyxia

          Phoenix Eye ASCII Art created by Neophoenix.

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

Neophoenix


50 XP


Registered 16th March 2005

1 Files Uploaded

Share This File
Embed File