nn_skinl
nn_lb1
nn_mobile_lb1

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat v1.6.02 Patch - Czech/Polish

stkcop-cpc-pack-pch-any-02.zip

Description

The latest official patch for S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat.

nn_lb2

README

v1.6.02

- opravena chyba zpùsobující spuštìní hry v oknì místo pøes celou obrazovku;
- zmìnìn parametr, který vedl ke zvýšeným výpoètùm modelù s velkým množstvím polygonù;
- opravena chyba s otiskem výpisù konfigurací, která zpùsobovala, že se nesprávnì zobrazovaly zmìnìné parametry;
- upraveno vykreslování èástic pøi interakci s vodou;
- opravena chyba s mapováním tlaèítek myši;
- zkrácen èas pøi pøepínání mezi hrou a os;
- upravena síová komunikace (objem pøenosu snížen 3x)
- opraven problém s dynamickým osvìtlením pøi nízkém nastavení kvality obrazu;
- opraveno padání pøi pokusu o pøipojení vyhrazeného serveru pøes konzoli;
- opravena chyba, která zpùsobovala pád pøi poøízení snímku obrazovky ze hry a pøi výpadcích v síti;
- odebrána možnost automatického zamìøování pøi støelbì ze samopalu Bulldog nebo pøídavných granátometù;
- opraveno padání pøi dlouhém hraní ve høe pro jednoho hráèe;
- pøidána funkce vyhrazeného serveru, která zajišuje, že statistiky hráèù jsou po nastavenou dobu uchovávány i po jejich odpojení (konzolový pøíkaz sv_client_reconnect_time);
- nabídka nyní správnì zobrazuje maximální limit odezvy;
- odstranìno automatické pøepínání na nejlepší zbraò v inventáøi v síové høe;
- opravena chyba puškových granátù;
- opravena chyba s pøenosem profilu;
- zvýšena kvalita dynamických stínù;
- opraveny èetné problémy v síové høe;
- zdokonalen systém boje s podvodníky;
- zmìna rychlosti postavy, výšky skoku a ovládání ve vzduchu;
- zmìnìny vlastnosti nìkterých typù zbraní;
- opraveno padání se zprávou "No available phrase to say, dialog [zat_b30_owl_stalker_trader_start_dialog]".
- opraveno padání se zprávou "No available phrase to say, dialog [about_quests_dialog_stalkers]".
- opraveno zatuhnutí pøi pokusu o dialog po opuštìní laboratoøe X8;
- vylepšena podpora pro integrované grafické karty Intel GMA G43/45 a vyšší;


v1.6.01

Obecné

- v pokroèilém nastavení obrazu pøidána funkce DX11;
- snížen èas nahrávání a vylepšen celkový výkon pøi použití DX11;
- vylepšeny textury na 32bitových systémech;
- vylepšen systém boje s nožem;
- opraveno mizení postav a objektù vnì budov;
- opraveny èerné trojúhelníky u svìtel;
- opraven odraz pøi statickém osvìtlení;
- opraveny chyby obrazu pøi dešti;
- opraven zasekávající se kurzor v levém horním rohu obrazovky;
- opravena detekce grafických karet podporujících DX11;
- opraveno pøepínání mezi jazyky;
- opraveno nedostateèné poškození zpùsobované anomálií „žhavý prach“;
- opraveno vytvoøení nového souboru s nastavením hry, pokud je pùvodní smazán;

Hra pro jednoho hráèe

- opraveno padání se zprávou "gamedata \ scripts \ xr_effects.script: 1288: attempt to index global 'npc' (a nil value)";
- opraveno padání se zprávou "Arguments: bad node in heap";
- opraveno padání se zprávou "any vertex in patrol path [...] is inaccessible for object [...]";
- opraveno padání se zprávou "bone <obj-> PHGetSyncItemsNumber ()";
- opraveno padání se zprávou "xrGame.dll, CxIOFile:: Scanf ()";
- opraveno padání pøi otevøení historie zpráv;
- opravena chyba pøi pokusu promluvit si s Gontoj po lovu v zálivu;
- opravena chyba pøi pokusu promluvit si s Gontoj po nalezení Soroky;
- opraveno padání pøi pokusu o dialog po úkolu "One Shot";
- opraveno padání pøi pokusu o dialog po úkolu "Hostage";
- opraveno padání pøi pokusu o dialog pøi úkolu "Transaction";
- opraveno padání pøi pokusu o dialog týkající se výzkumu pøi "Investigation of anomalies;
- opraveno padání pøi pokusu dát Azotovi více materiálu, než bylo pùvodnì ve høe;
- opraveno možné zatuhnutí pøi nahrávání;
- opravena nemožnost pokraèování ve høe po úkolu "One Shot";
- pøidáno zachování koeficientu pøiblížení u dynamických zamìøovaèù;
- opraveno mizení postavy v pøedìlových scénách;
- opravena nemožnost otevøít kontejner v konvoji;
- opravena neschopnost mluvit s Garikem za urèitých situací;
- opravena neschopnost mluvit s Roachem za urèitých situací;
- opraveno udìlování ocenìní „Stoupenec rovnováhy“
- opravena chybìjící odmìna od chovatele za lov v zálivu pøi urèitých situacích;
- opraveno objevování se dvou jednotek Gontoj;
- opraveno znovuobjevování se døíve zabitého strýèka Yar;
- opraveny chyby pøi automatickém ukládání setkání s Zuly;
- opravení úkolu "Tell Kowalski about weapons";
- opravení úkolu "One shot";
- opraveny drobné chyby úkolù;
- opravena nemožnost vzít si granát za jistých situací;
- opravena chyba, bìhem které postavy nejedí, nepijí a nehrají na harmoniku;
- opraveny nesprávné animace pøi pøechodu mezi lokacemi;
- opraveno pøíliš dlouhé léèení postav zranìných spojencù;
- menší opravy systému zlepšování zbraní;
- opraven špatný popisek u dveøí do vìže;
- opraveny nìkteré dialogy;
- drobné úpravy textù;
- lehce upraven sortiment a ceny u obchodníkù a technikù;
- pøidán detektor pro prodej;
- zmìnìna sada lékù vydávaná zdravotníky;
- zvýšena vzdálenost mizení tìl;


Hra pro více hráèù

- odstranìna síová chyba, která zpùsobovala znaèné omezení pøenosu;
- zdokonalen systém boje s podvodníky;
- opraveno padání pøipojování k serveru pøi zmìnì týmu a pøi zmìnì mapy;
- opraveno padání pøi pokusu o pøipojení ke službì GameSpy bez pøipojení k Internetu;
- opraveno padání pøi shromažïování statistik;
- opraveno padání hry bìhem nahrávání dema;
- opraveno zaseknutí hry, pokud je na serveru zakázán režim diváka;
- opraveno zmizení postavy pøi oživení;
- opraven nedostatek munice pro pistoli (revolver) v režimu "tým proti týmu";
- zmìna rychlosti postavy, výšky skoku a ovládání ve vzduchu;
- zvýšeno poškození postav pøi pádu;
- možnost bìhu s SVDM-2 a SVUmk-2;
- zmìnìny vlastnosti nìkterých typù zbraní;

There are no comments yet. Be the first!

nn_skinr