Dream Mod (Polish)

As many of you probably know, sleeping and dreaming was cut from the final version of S.T.A.L.K.E.R...

...Well, this mod puts it back in,...

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

As many of you probably know, sleeping and dreaming was cut from the final version of S.T.A.L.K.E.R...

...Well, this mod puts it back in, it seems. Originally created by a Russian modder by the name of [email protected], it's been translated by member 'Plaski' into the Polish Language.

Read More

Download 'dreammod_polish_1.1.zip' (198KB)

Screenshots
Readme
Dream Mod  1.1 Polish
=====================================

Original (Russian):  [email protected]

English Translation:  Goffik

German Translation:  Pixel (Oblivion-Lost.de)

Polish Translation: Plaski


INFO
====

Oto przed tob¹ polska wersja modyfikacji do S.T.A.L.K.E.R.a - Dream Mod. Pozwala ona na spanie w grze przez okreœlony okres czasu. Jest to bardzo przydatne, jeœli chcesz np. przeczekaæ noc (bo siê boisz chodziæ noc¹ ;) Kiedy œpisz mo¿e Ci siê coœ przyœniæ. Mo¿e to byæ nawet koszmar!


JAK KORZYSTAÆ
=====


Jeœli chcesz siê przespaæ, musisz znaleŸæ NPCa, który ma opcjê dialogow¹ "Masz mo¿e jakieœ ciekawe informacje?". Kliknij na ni¹ DWA razy. To ujawni now¹ opcjê dialogow¹ - "Jestem wykoñczony, chcia³bym siê przespaæ.". Po jej wybraniu pozostaje Ci ju¿ tylko zdecydowanie o tym ,jak d³ugo chcesz spaæ (do wyboru masz 1, 3 i 9 godzin). Po wybraniu konkretnej opcji ekran zrobi siê czarny i zapadniesz w sen. Obudzisz siê po tylu godzinach ile wybra³eœ wczeœniej.

Uwaga 1: Twój G£ÓD ca³y czas siê zwiêksza kiedy œpisz. Jeœli po³o¿ysz siê spaæ bardzo g³odny na 9 godz. mo¿esz ju¿ siê nie obudziæ!

Uwaga 2: Zona jest bardzo niebezpiecznym miejscem, dlatego uwa¿aj jakie miejse wybierasz na nocleg. ¯ycie w zonie toczy siê dalej, nawet kiedy œpisz, wiêc mo¿esz zostaæ zaatakowany jeœli postanowisz sobie kimn¹æ w pobli¿u legowiska dzików. :) Najlepiej do snu wybieraæ wszelkie obozowiska Stalkerów, budynki, etc.INSTALACJA
============

1. Skopiuj folder "gamedata" do katalogu z gr¹.

2. Otwórz plik "fsgame.ltx" w katalogu z gr¹ i t¹ liniê:

$game_data$   		= true|		false|	$fs_root$|		gamedata\

Zmieñ na:

$game_data$   		= true|		true|	$fs_root$|		gamedata\

4. Odpal S.T.A.L.K.E.R.a i baw siê dobrze.


CREDITS
=======

[email protected] - for making a useful little mod which adds a function that should have been in the game anyway.

Goffik (me) - for successfully translating it to English, even though I dont speak Russian. :p

Pixel - for the german translation.

The Oblivion-Lost.de community - Good bunch of people which got me hooked on pulling the innards out of this game.

Plaski - for the polish translation      [[email protected]]


NOTE
====

This mod has also been released by another modder who claimed it as their own, giving no credit to the ACTUAL modder that produced it. The thiefs name is BEANMASTER, and there are reports of him stealing other peoples work and releasing it under his own name too. Theres no excuse for that kind of thing in my opinion, as it ruins the spirit of the modding community. Please people, dont become a thief. Modders dont mind if you use their work, but give them full credit where its due.

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

Plaski


50 XP


Registered 5th May 2007

1 Files Uploaded

Share This File
Embed File